Finalització del període per fer efectiva la formació dels ERTOS vinculats a la pandèmia

Pels quals les empreses s’hagin aplicat les màximes exoneracions previstes per la llei.

El pròxim 30 de juny finalitza el període per fer efectiva la formació del personal en ERTO vinculat a la pandèmia pel qual l’empresa s’hagi aplicat les màximes exoneracions previstes per la llei.

En data 29 de setembre de 2021 es va publicar el Reial Decret-llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball. Aquest Reial Decret-Llei establia algunes mesures extraordinàries per permetre la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball davant la incertesa de l’evolució de la pandèmia. Entre aquestes mesures, s’establia que les empreses amb expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) vinculats a la pandèmia podrien aplicar una exoneració de fins al 80% en les cotitzacions si complien la condició de formar les persones afectades per ERTO, amb un mínim per persona  de 30 hores per a les empreses amb plantilla entre 10 i  49 persones, i de 40 hores per a les empreses a partir de 50 persones. La formació s’ha de fer efectiva durant el temps de reducció de jornada o suspensió del contracte o bé en temps de treball i ha d’anar enfocada a millorar les competències professionals i l’empleabilitat. Prèviament, l’empresa ha d’haver presentat la comunicació de les persones en ERTO que es beneficiaran de la formació, juntament amb una declaració responsable que constati per part de l’empresa el compromís de realització de les accions formatives a què es refereix l’article 3 del Reial Decret-llei 18/2021.

La formació es pot desenvolupar, com a màxim, fins al 30 de juny de 2022, i ha de consistir en accions formatives per a cada persona que hagi estat afectada per ERTO entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022. La formació ha de complir amb els tipus de formació i requisits previstos a la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, i és imprescindible que l’empresa informi la representació legal de les persones treballadores de l’empresa de les accions formatives que durà a terme. L’objectiu d’aquestes accions formatives ha de ser la millora de les competències professionals i l’ocupabilitat de les persones afectades pels ERTO, raó per la qual es prioritzen les accions dirigides a les necessitats reals de les empreses i de les persones treballadores, incloses les competències digitals. El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), en comunicació amb la TGSS, verificarà la realització de la formació i la Inspecció de Treball i Seguretat Social iniciarà expedients sancionadors i liquidatoris en el cas que es detectin incompliments.

Recordem que el Reial Decret-Llei també estableix que les empreses que formin aquestes persones afectades per ERTO tindran dret a un increment del crèdit formatiu per al finançament d’accions formatives dins de la iniciativa de formació programada per les empreses, a través de la qual les empreses reben bonificacions per formació que realitza el seu personal. L’increment de crèdit s’atorgarà en funció de la mida de l’empresa:

  • Entre 1-9 persones: 425 euros per persona
  • Entre 10-49 persones: 400 euros per persona
  • Més de 50 persones: 320 euros per persona