Gremi d\'Hosteleria de Viladecans
CIF. G64192560
Plaça.Europa n°7. Mercat Municipal
08840 Viladecans
636424416
gremi@gremihosteleriaviladecans.es

Domicili bancari rebut quota bimensual:

  • Restaurants………………………………….. 40.-€
  • Bars Musicals……………………………….. 35.-€
  • Bars, cafeteries i altres…………….…………25.-€

D'acord amb l'establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de l es pers ones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de D ades Personals i garantia d el s d rets digitals, l'informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer de què és titular GREMI D’HOSTELERIA DE VILADECANS., i el qu al es t rob a degudament inscrit en el registre d'activitats de tractament, amb la finalitat de realitzar la gestió hostelera, comercial, ad mi n ist rati va, comp t abl e i fi s cal. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària, Entit ats financeres. Té d ret a accedi r, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats www.gremihosteleriaviladecans.es i que pot exercir al domicili de GREMI D’HO STEL ERIA D E VILADECANS, C/ Plaça Europa, n-º 7, 08840 Viladecans – Barcelona (gremi@gremihosteleriaviladecans.es)