Pròrroga de les mesures restrictives derivades de la COVID fins el 28 d'abril

S’ha publicat al DOGC la SLT/915/2022, de 31 de març, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que prorroga la pràctica totalitat de les mesures vigents contingudes en la Resolució SLT/541/2022, de 2 de març, fins el 28 d’abril de 2022.

Ens permetem recordar-vos a continuació els punts de més interès pel sector:

MESURES EN L’ÀMBIT DE LA RESTAURACIÓ

- No hi ha límit d’aforament als interiors.

- S'ha de garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents, tant en interiors com en terrasses.

- S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- No hi ha límit de comensals per taula malgrat que es recomana que no superi les deu persones, tant a l'interior com en terrasses i espais a l'aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- En espai interior l'ús de la mascareta és obligatori mentre no es consumeix.

- Es pot dur a terme activitat de ball, en el cas dels salons de banquets i, si escau, com a activitat recreativa musical de caràcter extraordinari a la resta d'establiments de restauració, amb mascareta.

HORARIS DE RESTAURACIÓ I ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS

- No hi ha limitacions d’horaris.

Aquest vindrà donat per la normativa sectorial que li sigui d’aplicació corresponent.

MESURES D’HIGIENE I ÚS DE LA MASCARETA

Ús obligatori de la mascareta per a totes les persones majors de 6 anys:

- Al transport públic

- En espais tancats d’ús públic o oberts al públic

- En esdeveniments multitudinaris de peu. També si els assistents estan asseguts i no hi ha distància d’1,5 metres.

Excepcions: per dificultat respiratòria, per discapacitat o dependència, fent esport, menjant o bevent.

INSPECCIONS

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. El trobareu adjunt també amb aquest Comunicat.

VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGOR

Les mesures que es contenen en aquesta Resolució entren en vigor a les 00.00 hores del dia 1 d’abril de 2022.

La durada de les mesures s'estableix fins el 28 d’abril de 2022, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.