Publicades les Bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris a la restauració per les mesures nadalenques

 

Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19.

Beneficiaris : Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.

Als efectes d'aquestes bases s'entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col.lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.

Queden excloses com a beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic i les fundacions.

Sol.licitud : Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Procediment de concessió (TOCARÀ CÒRRER):El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases és el de concurrència no competitiva . El criteri d'atorgament serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria

Quantia de l'ajut :

  • Autònoms i microempreses (fins a 9 treballadores): 1.000 euros
  • Petites empreses (de 10 a 49 treballadores): 5.000 euros
  • Empreses (de 50 o més treballadores): 15.000 euros

En el següent enllaç us podeu descarregar el DOGC:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/dogc-1898342-ajuts-a-29-03-22.pdf