La seguretat social facilita l'accés a la prestació per cessament de l'activitat en casos de suspensió temporal per causa de força major

Amb la publicació del RD-llei 21/2021, de 26 d’octubre de 2021, i amb l’objectiu de fer front a les situacions de vulnerabilitat econòmica i social, el govern va modificar els articles 332 i 337 del títol V de la LGSS en la seva disposició addicional primera.

Els citats articles fan referència a l’acreditació de la situació legal de cessament d’activitat així com al tràmit per a la sol·licitud de naixement del dret a la protecció per cessament d’activitat.

S’incorpora un paràgraf nou a l’article 332.1 de la LGSS, on consta que l’autònom estarà en situació legal de cessament d’activitat si acredita amb documentació fefaent l’existència de força major que impossibiliti l’exercici de l’activitat, sigui de forma temporal o definitiva.

En el cas que el cessament sigui definitiu s’haurà d’aportar la baixa del RETA i del cens tributari d’empresaris, professionals i retenidors. Si el cessament és temporal, no caldrà donar-se de baixa.

D’altra banda, també s’afegeix a l’article 337.1 de la LGSS un paràgraf nou on consta que, “en els supòsits de suspensió d’activitat com a conseqüència de força major, el naixement del dret es produeix el dia que quedi acreditada la concurrència de la força major mitjançant els documents corresponents.”

Es recorda que les persones treballadores autònomes que compleixin amb els requisits hauran de sol·licitar, mitjançant instància a la mútua col·laboradora de la seguretat social, el reconeixement del dret a la protecció social per cessament d’activitat.

La modificació de la llei representa un avanç per tal que les persones treballadores autònomes puguin accedir a la prestació sense necessitat d’acreditar falta de viabilitat. Abans de la reforma, les persones treballadores autònomes que volien accedir a la protecció social per cessament d’activitat havien de demostrar que no podien exercir l’activitat econòmica durant un temps; per tant, no era de fàcil accés, ja que no es podia demostrar un decreixement previ dels ingressos.