El Govern aprova la pujada del SMI a 1.000 euros

El Govern aprova la pujada del SMI a 1.000 euros

La nova quantia, suposa un increment del 3,63%

Suposa que el salari mínim per a qualsevol activitat quedi fixat en 33,33 euros al dia concarácter general

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret que pel qual es fixa el Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a 2022 i estableix les quanties que han de regir des de l'1 de gener de 2022, tant per a les persones treballadores que són fixes com per a les que són eventuals o temporeres, així com per a les empleades i empleats de llar.

L'increment permet avançar en l'objectiu que les persones treballadores vegin reconegut, de manera efectiva, el seu dret a una remuneració equitativa i suficient, en línia amb el que s'estableix pel Comitè Europeu de Drets Socials que l'ha situat en el 60% del salari mitjà.

En aquest sentit i durant aquesta legislatura s'ha pujat l'SMI en els anys 2020, 2021 i, ara 2022, perquè aconsegueixi el 60% del salari mitjà abans que finalitzi la legislatura, complint amb el que s'estableix en la Carta Social Europea i en l'acord de Govern. La pujada del SMI ha contribuït a reduir la bretxa salarial entre 2019 i 2020 en prop de cinc punts segons les dades del decil de salaris de l'ocupació principal que recull l'Enquesta de Població Activa (EPA) que elabora l'INE.

Quanties mínimes

L'SMI queda, en virtut d'aquesta norma, fixat en 1.000 euros mensuals distribuïts en catorze pagues que implica una retribució salarial de 33,33 euros al dia amb caràcter general.

Els treballadors i treballadores eventuals i temporeres els serveis de les quals no superin els 120 dies en la mateixa empresa, percebran un mínim de 47,36 euros per jornada legal.

Les empleades i empleats de llar hauran de percebre un mínim de 7,82 euros bruts per cada hora efectivament treballada.

Pujada avalada

La pujada segueix el dictamen de la Comissió per a l'Anàlisi de la Pujada del SMI formada per persones expertes que va elaborar i va aprovar per unanimitat un informe la senda del creixement del SMI per a aconseguir el 60% del salari mitjà abans que conclogui la legislatura.

L'augment del SMI compta amb efectes provats i de gran immediatesa a l'hora de combatre la desigualtat, la pobresa laboral, la bretxa salarial d'homes i dones, la precarietat salarial dels col·lectius més vulnerables i que compten amb menys capacitat de negociació.

Beneficia, de manera especial, les persones amb menys ingressos laborals, de manera específica a les dones i a les persones joves, les que tenen contractes temporals o treballen a temps parcial, en activitats de baixos salaris i en els territoris amb menor nivell de desenvolupament.