14 dies més amb mascareta en l'interior o al ball i amb distàncies entre comensals de taules diferents

Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/342/2022, de 16 de febrer, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Avui, 17 de febrer de 2022, s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/342/2022, de 16 de febrer, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en virtut de la qual es prorroguen les mesures vigents contingudes en la Resolució SLT/177/2022, de 2 de febrer, modificada per la Resolució SLT/254/2022, de 9 de febrer, per a un nou període de 14 dies a partir de la seva entrada en vigor a les 00.00h del dia 18 de febrer.

Es mantenen les mesures d'higiene i de prevenció generals corresponents al deure de protecció individual i col·lectiu establert per a la ciutadania i les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic, d'acord amb el marc normatiu que estableixen la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i el Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, pel que fa a l'ús de la mascareta. Així mateix, per a determinats sectors d'activitat, es continuen aplicant els plans sectorials específics i protocols organitzatius aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT sempre que segueixin vigents, en les mesures organitzatives que no contradiguin la Resolució, d'aplicació preferent, ni comportin limitacions en l'exercici de l'activitat que hagin estat aixecades.

També es perllonguen les restants mesures de prevenció que afecten les condicions d'exercici de diverses activitats, en funció del risc de transmissió que comporten.

Resolució. ENLLAÇ