El Govern aprova estendre un mes més els ERTO COVID per a facilitar la transició als ERTO estructurals previstos a la reforma laboral

L'extensió es farà de manera automàtica i les empreses i les persones treballadores afectades no hauran de realitzar cap gestió

Aquest mes permetrà a les empreses adaptar-se als requeriments legals plantejats en la reforma laboral

Al març es manté amb un model d'exoneracions en les cotitzacions socials similar a l'actual

El Govern, a proposta dels ministeris de Treball i Economia Social i d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ha aprovat el Reial decret llei pel qual s'adopten mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms, per a la transició cap als mecanismes estructurals de defensa de l'ocupació, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de la Palma, i es prorroguen determinades mesures de protecció per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

Mitjançant aquesta norma es proporciona seguretat jurídica, s'eviten situacions de vulnerabilitat i incertesa, tant per a les empreses com per a les persones treballadores i es garanteix una transició adequada i completa des de la normativa excepcional d'emergència de resposta a l'efecte de la pandèmia a un marc jurídic estable constituït per les reformes introduïdes pel Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre.

D'aquesta manera, una vegada consultades les organitzacions sindicals i empresarials, el Govern estén els efectes de les mesures extraordinàries en matèria de cotització i de protecció per desocupació, incloses les mesures per a persones amb contracte fix discontinu o que facin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, així com les mesures complementàries associades als Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) relacionats amb la COVID-19 i que formen part del VI ASDE, fins al 31 de març de 2022 facilitant, així, una transició a les mesures estructurals previstes en l'Estatut dels Treballadors.

L'experiència dels últims mesos ha mostrat la importància i l'eficàcia del recurs als ERTO, com a mecanisme de flexibilitat interna de les empreses per a l'ajust temporal de la seva activitat, de cara a evitar la destrucció d'ocupació característica de crisis anteriors. Sobre aquesta base d'aquesta experiència, a través de la recent reforma laboral (Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre) s'han integrat en el conjunt del sistema de relacions laborals nous instruments de garantia de l'ocupació i flexibilitat interna de les empreses, alternatius a l'acomiadament i l'alta temporalitat, amb l'objectiu de protegir l'ocupació i impulsar l'estabilitat de les relacions laborals, la inversió i el capital humà.

Aquesta flexibilitat ha permès esmorteir l'efecte sobre l'ús d'una forta caiguda d'activitat i han impulsat una ràpida recuperació. Actualment, els treballadors en ERTO-COVID se situen entorn dels 100.000, dels quals la meitat treballen a temps parcial, i a penes suposen el 0,6% dels afiliats.

Per sectors, el percentatge de treballadors que es mantenen en ERTO-COVID és menor del 8%, a excepció de les agències de viatges, el nivell dels quals s'eleva al 28%.

Exoneracions previstes

Durant el mes març, per tant, estarà vigent de manera transitòria un model similar a l'actual, amb exoneracions en les cotitzacions socials del 90% en els casos d'ERTO per impediment i del 60% en els casos d'empreses que acollides a un ERTO COVID i desenvolupin processos de formació i del 30% (empreses de menys de 10 treballadors) i del 20% (més de 10 treballadors) per a aquells supòsits en els quals no es posin en marxa plans de formació.

Durant el mes vinent, les empreses i treballadors tindran temps per a adaptar-se als nous mecanismes permanents incorporats al nostre ordenament jurídic a partir de la reforma laboral aprovada el mes de desembre passat. Durant aquest mes de transició tindran temps addicional per a activar els ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP), que requereixen consultes entre empresa i treballadors. Durant aquest termini també podran elaborar els plans de formació requerits.

L'entrada en vigor de la reforma laboral obre diverses possibilitats de mantenir la protecció. Quant a sectors, el mecanisme XARXA sectorial inclou exoneracions del 40%, condicionades a formació. En aquest cas l'empresa està obligada a presentar un pla de requalificació que inclogui la realització obligatòria d'accions de formació per a possibilitar la recol·locació en un altre lloc dins de la mateixa empresa, o bé en altres empreses. Té una durada màxima d'un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna.

A nivell d'empresa existeixen també dues opcions: ERTO per força major, si existeixen restriccions al desenvolupament de l'activitat (amb un 90% d'exoneració) i, ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP), amb un 20% d'exoneració si van acompanyats de plans de formació.

El mes de transició també servirà per a donar resposta a la petició de l'activació del mecanisme XARXA per al sector de les agències de viatge.

Protecció a les persones treballadores

En el mes de pròrroga es facilita la transició, en primer lloc, en matèria de gestió ja que empreses i persones treballadores afectades no hauran de fer cap tràmit ja que l'extensió actuarà de manera automàtica.

Es prorroguen fins al 31 de març de 2022 els ERTO de limitació i impediment i els ERTO ETOP COVID i es mantenen els mecanismes de protecció vigents com el comptador a zero i l'exempció de període de carència, mecanismes que, a partir d'ara s'aplicaran amb caràcter estructural als ERTO de Força Major prevists en la Reforma Laboral.

També es prolonga un mes més la prestació extraordinària per a les persones amb contracte fix discontinu.

Vigència fins al 30 de juny

El Pla MECUIDA, que regula el dret d'adaptar i/o reduir la jornada laboral de les persones treballadores per a atendre els deures de cura a conseqüència del COVID-19 estén la seva vigència fins al 30 de juny.

Els ERTO autoritzats a empreses afectades per l'erupció de Cimera Vella es transformen de manera automàtica, en ERTO de Força Major sense que les empreses hagin de tramitar nova sol·licitud, fins al 30 de juny de 2022.