Pròrroga automàtica dels ERTO vinculats a la covid-19

El Govern de l’Estat ahir, 22 de febrer de 2022, va acordar la pròrroga automàtica dels ERTO vinculats al brot epidemiològic vinculats pel virus SARS-CoV-2 que ha estat publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat d’avui dia 23 de febrer de 2022.

Així, en la seva disposició addicional primera, es materialitza la pròrroga automàtica dels expedients de regulació temporal d’ocupació que es contemplaven en el Reial Decret-Llei 18/2021, que són: els expedients de força major, els expedients de força major per limitació de l’activitat per ordres sanitàries, els expedients de força major per impediment de l’activitat per ordres sanitàries i, per últim, els expedients de causes objectives que s’haguessin instruït tenint un expedient de força major vigent.

La pròrroga dels expedients s’estén fins al pròxim 31 de març de 2022 i, en el mateix sentit, es prorroguen les mesures previstes en el Reial Decret-Llei 18/2021: limitacions al repartiment de dividends, manteniment de l’ocupació per accés a exoneracions, limitació a les externalitzacions i hores extraordinàries, protecció a efectes de prestacions per aplicació d’ERTO, protecció a persones treballadores fixes-discontinues, d’entre d’altres.

Respecte a les exoneracions de la quota d’empresa en la cotització a seguretat social es prorroguen les mesures que es preveien en l’article 4 del Reial Decret-Llei 18/2021, però amb les particularitats que s’exposaran a continuació:

Les empreses que comptessin amb una plantilla de 10 o més persones treballadores en data de 29/02/2020 i tinguin vigent un ERTO, vinculat a la COVID, per causes objectives, o per limitació d’activitat, o un expedient de força major, o per pertànyer a la cadena de valor o a sectors amb elevada taxa de cobertura amb ERTO i reduïda taxa de recuperació:

  • Exoneració del 20% en el cas que no s’imparteixin accions formatives a les persones a les quals se’ls apliqui mesures de suspensió o reducció de jornada.
  • Exoneració del 60% en el cas que s’imparteixin accions formatives a les persones a les quals se’ls apliqui mesures de suspensió o reducció de jornada.

Les empreses que comptessin amb una plantilla de menys de 10 persones treballadores en data de 29/02/2020 i tinguin vigent un ERTO, vinculat a la COVID, per causes objectives, o per limitació d’activitat, o un expedient de força major, o per pertànyer a la cadena de valor o a sectors amb elevada taxa de cobertura amb ERTO i reduïda taxa de recuperació:

  • Exoneració del 30% en el cas que no s’imparteixin accions formatives a les persones a les quals se’ls apliqui mesures de suspensió o reducció de jornada.
  • Exoneració del 60% en el cas que s’imparteixin accions formatives a les persones a les quals se’ls apliqui mesures de suspensió o reducció de jornada.

Les empreses que la seva activitat es trobi impedida podran aplicar, en el transcurs de l’impediment, una exoneració del 90% de la quota empresarial a la seguretat social.

Cal assenyalar que els percentatges de les quotes d’exoneracions suposen una rebaixa sobre les exoneracions previstes en l’anterior pròrroga regulada en el Reial Decret-Llei 18/2021.

Per exemple, al mes de març les empreses amb una plantilla de menys de 10 persones treballadores només es podran aplicar un 60% en comptes del 80% actual si s’imparteixen accions formatives, mentre que sense accions formatives només es podran exonerar el 30% en comptes del 50% actual.

En aquest sentit, PIMEC demana més corresponsabilitat a l’hora de donar resposta a les necessitats de les pimes davant dels efectes de la pandèmia i un Pacte per la Productivitat i Competitivitat.

Alertem que, malgrat la disminució dels contagis i la fi de les restriccions, les empreses necessitaran temps per recuperar la normalitat, la demanda i els ingressos.  

També, demanem que l’augment de l'SMI s’acompanyi d’un conjunt de mesures per no perdre competitivitat millorant els indicadors de sostenibilitat amb un Pacte per la Productivitat i la Competitivitat.