El DOGC publica la Resolució del toc de queda fins al 23 de juliol i detalla les excepcions

Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2258/2021, de 16 de juliol, per la qual s'estableixen mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya

Mitjançant aquesta Resolució s'estableixen mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.

Resten prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 01.00 hores i les 06.00 hores en els municipis següents:

a) Municipis de més de 5.000 habitants que, a 15 de juliol de 2021, presenten un índex d'incidència acumulada igual o superior a 400 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers 7 dies, i que figuren relacionats en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

b) Municipis el terme dels quals es troba total o quasi totalment envoltat per municipis relacionats a l'annex 1, i que figuren relacionats en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament

Hi ha una llista d'excepcions per "desplaçaments essencials", que s'hauran de justificar degudament i acompanyar del certificat d'autoresponsabilitat. Els casos exclosos són els següents: 

  • Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.

  • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S'hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

  • Retorn al domicili de les activitats permeses de conformitat amb la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya, modificada per la Resolució 2212/2021, de 13 de juliol, subjectes a l'horari establert a l'apartat 2.

  • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S'hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent. També els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.

  • Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.

  • Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

  • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.

  • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

  • Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

  • La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial dels municipis relacionats als annexos 1 i 2 està permesa sempre que tingui origen i destí fora de qualsevol d'aquests municipis. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

El llistat de municipis afectats, entre els quals hi ha les ciutats més grans del país com són Barcelona, L'Hospitalet, Badalona, Terrassa o Sabadell, s'anirà revisant cas per cas cada set dies. Si l'evolució de la pandèmia millora i es baixa dels 400, la ciutat o poble afectats podran aixecar el toc de queda. El mateix passarà a la inversa.

El repàs setmanal vigilarà també la resta de municipis que per ara s'han lliurat del tancament nocturn. Si n'hi ha algun que es dispara, s'haurà acabat la lliure circulació durant la matinada. 

Combat als botellots

L'objectiu prioritari de la mesura, i així ho han admès els principals responsables del govern català, és combatre els botellots i festes organitzades a l'espai públic un cop tanquen els locals. De fet, des d'aquest dijous està en vigor la restricció que obliga a tancar totes les activitats d'oci, cultura, lleure i esport a les 00.30 de la nit. El decret explicita que entre no es permetrà arribar a casa a més tard de la 1 i que, per tant, si algú surt del cine, el teatre o un concert i ha de tornar al domicili, tindrà només mitja hora. 

Amb la limitació de la mobilitat nocturna, diu el decret publicat, "es pretén reduir les interaccions socials que es produeixen en horari nocturn atès que aquestes són les més freqüentades per les franges d'edat amb major incidència de la malaltia". El govern parteix de la base que "les restriccions sobre els establiments de l'oci nocturn pot comportar que els espais d'interacció social es desplacin a espais públics on s'agrupen persones sense distància interpersonal i sense mascareta perquè es consumeix, que és l'activitat coneguda com a botellot. Aquests espais, encara que siguin a l'aire lliure, també es converteixen en focus molts disseminadors, especialment quan la incidència de contagis és molt alta, com ara a Catalunya, i les possibilitats que interactuïn persones contagiades asimptomàtiques és elevada".

Descarregueu-vos la Resolució