Nou Ajut per l'Oci Nocturn, després del tancament

El DOGC d'avui, 19 de juliol de 2021, publica: del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, la RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions: Els professionals autònoms i pimes titulars d'un establiment d'oci nocturn, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament dels seus espais tancats en base a la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, Resolució que obliga al sector de l'oci nocturn, a suspendre la seva activitat en espais tancats.

Als efectes d'aquestes bases s'entenen com a establiments dedicats a l'oci nocturn, els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut.

L'ajut atorgat té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

Quantia de la subvenció

Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d'infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única amb una quantia màxima de:

- 8.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors.

- 30.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 persones.

- 50.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de 1.300 persones o més.

A l'efecte d'aquesta Resolució, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana l'any 2019.

En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat el 2020 o 2021, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins a l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol,