Reial Decret-llei que amplia la cobertura i prorroga el termini de sol·licitud de les moratòries financeres per a autònoms i empreses de turisme i transport

El govern espanyol ha ampliat la cobertura i el termini per a sol·licitar moratòries del pagament de crèdits per tal d'alleujar la càrrega financera derivada de la pandèmia a les llars i autònoms vulnerables, així com a les empreses dels sectors de turisme i transport.

 

Fins al 30 de març d'aquest any, les llars, treballadors autònoms vulnerables i empreses dels sectors del turisme i el transport poden sol·licitar l'ajornament, fins a un màxim de nou mesos, del pagament del principal i els interessos dels seus préstecs amb i sense garantia hipotecària.

 

La vulnerabilitat per a persones treballadores o autònoms ve definida per quatre situacions, que han de ser concurrents. La primera, que estiguin en atur, o, en el cas dels autònoms, tenir una caiguda en les seves vendes d'almenys el 40%. La segona, que el conjunt dels ingressos no superi el límit de tres vegades l'IPREM el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria. La tercera, que la quota de préstecs hipotecaris, més les despeses i subministraments bàsics, sobrepassin el 35% dels ingressos familiars. Finalment que, com a conseqüència de l'emergència sanitària, l'esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per 1,3%.

 

En el cas dels crèdits hipotecaris, podran sol·licitar una moratòria els qui estiguin pagant quotes hipotecàries per l'adquisició del seu habitatge habitual, local en el qual desenvolupi el seu negoci o habitatge destinat a lloguer i hagin deixat de percebre quotes del seu inquilí a causa de l'estat de alarma.

 

Les empreses dedicades al transport públic de mercaderies i transport discrecional de viatgers en autobús podran ajornar els pagaments del principal de les quotes dels seus préstecs, lísing o rènting de vehicles.