Ampliació de terminis de l'ICO i del marc temporal i quitança

Ajudes estatals: la Comissió prorroga i amplia el Marc Temporal per a fer costat a l'economia en el context del brot de coronavirus.

 

Text molt important atesa la necessitat d'ampliar venciments i carències d'autònoms, microempres i pimes que d'acord al Reial Decret Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària (BOE del 18 de novembre de 2020), haguessin formalitzat una pòlissa de préstec ICO a l'empara del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

 

Per tant i major criteri, les entitats financeres, resten obligades a,

 

Article 1. Extensió dels terminis de venciment i de manca de les operacions de finançament a autònoms i empreses que han rebut aval públic canalitzat a través de l'Institut de Crèdit Oficial.

 

1. El termini de venciment dels avals alliberats a l'empara del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, s'estendrà per un període addicional màxim de tres anys, sempre que es compleixin els requisits recollits en aquest article i el venciment total de l'operació avalada no superi els vuit anys des de la data de formalització inicial de l'operació.

 

Les entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagament, que es trobin operatives en la línia d'avals aprovada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, estendran el termini de venciment de les operacions avalades a l'empara del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, per un màxim de tres anys a sol·licitud del deutor, sempre que el venciment total de l'operació avalada no superi els vuit anys des de la data de formalització inicial de l'operació.

 

L'ampliació del venciment de l'aval coincidirà amb l'ampliació del venciment del préstec avalat.

 

2. A sol·licitud del deutor que compleixi amb els requisits assenyalats en aquest article, les entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagament, que es trobin operatives en les línies d'avals aprovades pels Reials decrets llei 8/2020, de 17 de març, i 25/2020, de 3 de juliol, augmentaran el termini de manca en l'amortització del principal de l'operació avalada en un màxim de dotze mesos addicionals, si el termini total de manca, tenint en compte la manca inicial, no supera els 24 mesos. El capital corresponent a les quotes del període de carència podrà, previ acord de les parts, acumular-se a l'última quota del préstec, prorratejar-se en les quotes restants o amortitzar-se mitjançant una combinació de tots dos sistemes. Mancant acord, es prorratejarà en les quotes restants.

 

3. Les entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagament, que es trobin operatives en les línies d'avals aprovades pels Reials decrets llei 8/2020, de 17 de març, i 25/2020, de 3 de juliol, mantindran fins al 30 de juny de 2021 els límits de les línies de circulant concedides a tots els deutors que compleixin els requisits assenyalats en aquest article i gaudeixin d'un préstec avalat a l'empara bé del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, o 25/2020, de 3 de juliol.

 

4. Perquè el deutor pugui sol·licitar l'aplicació de les mesures previstes en l'apartat anterior, haurà de complir els següents requisits:

 

a. Que hagi mediat sol·licitud del deutor per a les mesures descrites en els apartats 1 o 2.

 

b. Que l'operació de finançament avalat no estigui en mora (impagada més de 90 dies), ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants atorgats per l'entitat al mateix client.

 

c. Que el deutor no figuri en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (*CIRBE) en la data de formalització de l'extensió.

 

d. Que l'entitat financera no hagi comunicat a l'entitat concedent de l'aval cap impagament de l'operació avalada amb el deutor en la data de la formalització de l'extensió.

 

e. Que el deutor no estigui subjecte a un procediment concursal.

 

f. Per a l'aplicació de les mesures 1 i 2, el finançament avalat s'hagi formalitzat abans de la data de publicació d'aquest Reial decret llei en el «Boletín Oficial del Estado».

 

g. Que la sol·licitud de les mesures 1 i 2 per part del deutor a l'entitat no sigui més tard del 15 de maig de 2021.

 

h. Que el deutor compleixi, per a sol·licitar l'extensió de l'aval, amb els límits establerts en la normativa d'Ajudes d'Estat de la Unió Europea.

 

 

5. Si el deutor sol·licitant compleix amb els requisits previstos en l'apartat anterior, les entitats financeres aplicaran les mesures previstes en els apartats anteriors d'aquest article. Així mateix, les entitats financeres hauran de complir amb les següents obligacions:

 

a. Hauran d'aplicar els millors usos i pràctiques bancàries en benefici dels clients i no podran condicionar la modificació de les condicions dels préstecs coberts per l'aval públic o la resta de les mesures previstes en aquest article a la contractació per part del client de qualssevol altres productes de l'entitat.

 

b. Els costos dels préstecs que es beneficiïn de les extensions previstes en aquest Reial decret llei es mantindran en línia amb els costos carregats abans de l'extensió, podent incrementar-se únicament per a reflectir un encariment de la remuneració de l'aval.

 

c. Assenyalaran en els seus sistemes de comptabilitat i de gestió del risc la modificació dels termes d'aquestes operacions, i en el seu cas, les noves condicions, amb la finalitat de facilitar la seva traçabilitat. Posteriorment, incorporaran aquesta senyalització en la seva declaració a la Central d'Informació de Riscos, seguint a aquest efecte les instruccions del Banc d'Espanya.

 

6. Quan els ajornaments previstos en aquesta norma es vagin a formalitzar en document públic, l'entitat financera elevarà a públic o requerirà la intervenció de l'acord de finançament, unilateralment i, si escau, la garantia de l'Institut de Crèdit Oficial i altres fiadors i avalistes, sempre que el deutor no manifesti expressament la seva voluntat de comparèixer davant el notari per a l'atorgament bilateral.

 

7. Podran formular-se davant el Banc d'Espanya les reclamacions derivades del presumpte incompliment per les entitats financeres de les disposicions contingudes en aquest article, que rebran el mateix tractament que les altres reclamacions la tramitació i la resolució de les quals correspon al citat Banc d'Espanya.

 

8. Les entitats disposaran d'un màxim de 30 dies naturals per a resoldre la sol·licitud del deutor i en cas que la sol·licitud sigui estimada, comunicar a l'Institut de Crèdit Oficial la sol·licitud de la modificació dels termes de l'aval. La resta d'efectes recollits en l'apartat 2 d'aquest article hauran de fer-se efectius no més tard del moment a partir del qual es produeixi l'ampliació del venciment de l'aval.

 

9. Serà possible comunicar a l'Institut de Crèdit Oficial sol·licituds de modificació dels termes de l'aval fins a l'1 de juny de 2021. Aquesta comunicació es realitzarà d'acord amb el procediment que sigui establert per l'Institut de Crèdit Oficial i sigui comunicat a les entitats financeres.

 

10. La resta de condicions per a la implementació del contingut en aquest article, incloent la remuneració de l'aval públic, s'establiran per Acord de Consell de Ministres, sense que es requereixi desenvolupament normatiu posterior per a la seva aplicació.

 

11. Els avals recollits en aquest Reial decret llei compliran amb la normativa de la Unió Europea en matèria d'Ajudes d'Estat. No es concedirà ni ampliarà cap aval a l'empara d'aquest Reial decret llei fins que no es compti amb l'autorització expressa per a això de la Comissió Europea.

Per més informació ho pots descarregar al següent enllaç:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/ico-ampliacion-plazos-operaciones-avales-liquidez.pdf