Nous ajuts per autònoms a sol·licitar a les Mútues a partir de l'1 de febrer de 2021

 

Nous ajuts per autònoms a sol·licitar a les Mútues a partir de l’1 de febrer de 2021

El Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de les mesures socials en defensa de l’ocupació, publicat al BOE del 27/01/2021, té per objecte efectuar els ajustos necessaris per mantenir les mesures de suport que s’havien establert a finals de setembre de 2020, i que es segueixen considerant imprescindibles de cara a la recuperació del teixit productiu.

Aquest Reial Decret Llei estableix nous ajuts per als treballadors autònoms consistents en prestacions que s’han de tornar a sol·licitar novament a la vostra Mutua a partir de l’1/02/2021.

Us recomanem que consulteu amb el vostre assessor fiscal per fer les valoracions econòmiques del compliment dels requisits dels nous ajuts de les Mútues.

A continuació, us fem un resum d’aquests nous ajuts (prestacions) que com us hem dit, s’han de tornar a demanar a la vostra Mutua, en cas que compliu amb els requisits que s’estableixen al Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener:

 

1.- PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT PER RESOLUCIÓ DE L’AUTORITAT COMPETENT  (ARTICLE 5 RDL 2/2021).

A partir de l’1/02/2021 els autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per la autoritat competent com a mesura de contenció de la COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària:

  • Estar afiliats i en alta en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o autònoms abans de l’1/01/2021.
  • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant, si a la data de la suspensió de l’activitat no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament a l’autònom per a què en el termini de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

Quantia de la prestació: 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

Aquesta quantitat s’incrementarà en un 20% si l’autònom té reconeguda la condició de membre d’una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa.

Naixement del dret a la prestació: Des del dia següent a l’adopció de la mesura de tancament de l’activitat adoptada per l’autoritat competent.

Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar.

L’exoneració de l’ingrés de les quotes s’estendrà des del primer dia del mes en el qual s’adopta la mesura de tancament d’activitat fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura o fins el 31/05/2021, si aquesta última data és anterior.

Durada: La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de 4 mesos, finalitzant el dret a la mateixa l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de les mesures o el 31/05/2021 si aquesta última data és anterior.

2.- PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PER AQUELLS AUTÒNOMS QUE NO PUGUIN TENIR DRET A LA PRESTACIÓ ORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT DE L’ARTICLE 7 D’AQUEST REIAL DECRET LLEI O A LA PRESTACIÓ DE CESSAMENT D’ACTIVITAT REGULADA ALS ARTICLES 327 I SEGÜENTS DEL TRLGSS (ARTICLE 6 RDL 2/2021).

Hauran de no tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi al 1er. semestre del 2021 superiors a 6.650 €.

Acreditaran al 1er. semestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors als que hi ha hagut al 1er. trimestre del 2020.

Quantia: 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

Meritació: Amb efectes de l’1/02/2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 dies naturals de febrer.  En cas contrari, els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seva durada no podrà excedir del 31/05/2021.

Incompatibilitat: Serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, tret que els ingressos del treball per compte d’altri siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del SMI (salari mínim interprofessional), amb l’exercici d’una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents d’una societat; amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’exercici de l’activitat que desenvolupava.

S’estableix un procediment de reconeixement provisional i una posterior revisió de les prestacions.

Les mútues col·laboradores proporcionaran a la TGSS la informació necessària, a través dels procediments que estableixi, per a l’aplicació del que estableix aquest apartat, tant en el moment del reconeixement provisional de la prestació com en la revisió posterior.

A partir de l’1/09/2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

3.- PRESTACIÓ DE CESSAMENT D’ACTIVITAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI (ARTICLE 7 RDL 2/2021). 

A partir de l’1/02/2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista a l’article 327 del TRLGSS sempre que concorrin els requisits establerts en aquest precepte i en els apartats a), b), d) i e) de l’article 330.1 del TRLGSS.

L’accés a la prestació exigirà acreditar al primer semestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut al segon semestre del 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 €.

Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta al segon semestre de 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el primer semestre de 2021 en la mateixa proporció.

En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec, s’haurà d’acreditar, al temps de sol·licitar la prestació, el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Per  això, emetran una declaració responsable, podent ser requerits per les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l’entitat gestora per a què aportin els documents necessaris que ho acreditin.

  • Aquesta prestació es pot percebre com a màxim fins el 31/05/2021, sempre que el treballador tingui dret en els termes fixats a l’article 338 del TRLGSS.

Així mateix, percebran aquesta prestació fins el 31/05/2021 aquells autònoms que causin dret a la mateixa l’1/02/2021 i vegin esgotat el seu dret al cessament previst en el citat precepte abans del 31/05/2021, sempre que reuneixin els requisits exigits a l’ efecte.

Quantia: 70% de la base de cotització mitjana per la qual s’hagi cotitzat durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament.

En cas de que l’autònom tingui un treball per compte aliè: 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

El reconeixement a la prestació es farà per les Mútues Col·laboradores amb caràcter provisional amb efectes de l’1/02/2021 si es sol·licita dins dels primers 21 dies naturals de febrero amb efectes des del dia següent a la sol·licitud en altre cas, havent de ser regularitzada a partir de l’1/09/2021.

S’estableix un procediment de reconeixement provisional i una posterior revisió de les prestacions.

4.- PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PER  TREBALLADORS DE TEMPORADA (ARTICLE 8).

Per treballadors de temporada que desenvolupin la seva activitat al menys durant 3 mesos a la primera meitat de l’any.

Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l’únic treball dels quals al llarg dels anys 2018 i 2019 s’hagués desenvolupat en el règim especial de treballadors autònoms o al règim especial de treballadors del mar durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 a cadascun dels anys.

Es considera que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball al 2018 i 2019 sempre que, d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte aliè, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d’aquests anys.

Requisits per tenir dret a la prestació:

  • Haver estat d’alta i cotitzat en el règim especial de treballadors autònoms o en el règim especial de treballadors de la mar com a treballador per compte propi durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 mesos de cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal abasti un mínim de 2 mesos a la primera meitat de l’any.
  • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primer semestre de l’any 2021.
  • No obtenir durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 €.
  • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant, si no es compleix aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom per a què en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

Quantia de la prestació: 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, o en el seu cas, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar.

Gestió: La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores de la Seguretat Social.

S’estableix un procediment de reconeixement provisional i una posterior revisió de les prestacions.