Ajuts als treballadors en situació d'ERTO i pels fixes discontinus amb prestació extraordinària

El 5 d'abril Empresa i Treball obrirà el tràmit per acollir-se al nou paquet d'ajudes per a persones treballadores en ERTO i fixes discontínues

Publicada avui al DOGC l’ ORDRE EMT/51/2022, de 24 de març, per la qual s'obre la inscripció prèvia per sol·licitar l'ajut extraordinari adreçat a treballadors/ores afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i també a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

És una de les dues  línies d'Ajut que va assenyalar el MH Conseller Roger Torrent ara fa quasi un mes. Ara mancarà la de Restauració, que està prevista surti en breu.

Cal  inscripció prèvia per sol·licitar l'ajut extraordinari adreçat als treballadors/ores afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, i adreçat també a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, d'acord amb l'article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, prorrogat pel Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre.

La prelació per ordre d'entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut.

2.2 Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d'inscripció prèvia, amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut.

El dret dels interessats/ades a percebre l'ajut no neix fins al moment que es dicti la resolució d'atorgament corresponent.

Per tramitar a la inscripció, les persones interessades han de complir els requisits següents:

a) Tenir el domicili de residència a un municipi de Catalunya de l'1 al 31 de gener de 2022, període en el qual la persona sol·licitant percebia l'ERTO o l'ajuda extraordinària.

b) Trobar-se incloses en un expedient de regulació temporal d'ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període inclòs entre l'1 i el 31 de gener de 2022.

Es consideren que concorren causes de força major derivades de la COVID-19 en els supòsits que l'empresa hagi decidit la suspensió de contractes, d'acord amb del Reial decret 8/2020, de 17 de març, de mesures extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19; el Reial decret 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial; i el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació. La vigència de l'article 9 d'aquest Reial decret llei 30/2020, s'ha prorrogat fins al 28 de febrer de 2022 per l'article 6 i l'article 7 del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

c) Ser titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària que preveu l'article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, prorrogada la seva vigència fins al 28 de febrer de 2022, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d'un ERTO, dins del mateix període indicat.

d) Complir els requisits que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa aplicable.

Termini per tramitar la inscripció prèvia

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 5 d´abril de 2022 i fins a les 14.00 hores del dia 14 d´abril de 2022.