Bases de cotització a la Seguretat Social per a l'any 2022

Recentment s'ha publicat al BOE la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022.

Règim General de la Seguretat Social

 El límit màxim de la base de cotització al règim general serà, a partir de l’1 de gener de 2022, de 4.139,40 euros mensuals, i la base mínima, el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional, respecte a les vigents a 31 de desembre. Com que encara no ha augmentat l'SMI, les bases mínimes de cotització el 2022 es mantindrien en les quanties establertes des de l'1 de setembre de 2021.

Bases mínimes i màximes de cotització

Mensuals

Grup cotització

Mínimes Euros/mes

Màximes Euros/mes

1

1.572,30

4.139,40

2

1.303,80

4.139,40

3

1.134,30

4.139,40

4

1.125,90

4.139,40

5

1.125,90

4.139,40

6

1.125,90

4.139,40

7

1.125,90

4.139,40

Grup cotització

Mínimes Euros/mes

Màximes Euros/mes

8

37,53

138,98

9

37,53

138,98

10

37,53

138,98

11

37,53

138,98

 

  1. Tipus de cotització

Els tipus de cotització per contingències comunes i per hores extraordinàries seran els següents:

Contingència

Empresa

Persones treballadores

Total

C. Comunes

23,6

4,7

28,3

Hores extres força major

12

2

14

Hores extres (no força major)

23,6

4,7

28,3

 

 

Bases i tipus de cotització en el sistema especial per a les persones treballadores de la llar, establert en el règim general de la Seguretat Social

 

Tram

 

Retribució mensual incrementada amb la proporció de pagues extraordinàries

 

Euros/mes

 

Bases cotització

 

Euros/mes

 

Màxim hores treballades al mes

1

Fins a 259,00………

222

34

2

Des de 259,01 fins a 403,00

365

53

3

Des de 403,01 fins a 548,00

509

72

4

Des de 548,01 fins a 692,00

653

92

5

Des de 692,01 fins a 838,00

798

111

6

Des de 838,01 fins a 981,00

941

130

7

Des de 981,01 fins a 1.125,90

1.125,90

160

8

Des de 1.225,91 fins a 1.228,00

1177

160

9

Des de 1.228,01 fins a 1.388,00

1322

160

10

Des de 1.388,01……..

Retribució mensual

160

 

Durant l’any 2022, el tipus de cotització per contingències comunes sobre la base de cotització que correspongui serà el 28,30%, sent el 23,60% a càrrec de l’ocupador i el 4,70% a càrrec de la persona treballadora. Per les contingències professionals, sobre la base de cotització que correspongui s’aplicarà el tipus de cotització previst a la tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, i la quota resultant anirà a càrrec exclusiu de l’empresari.

Durant l’any 2022 serà aplicable una reducció d’un 20% a l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat social a aquelles contractacions efectuades en aquest règim a partir de l’1/02/12, sempre que la persona treballadora no hagués figurat en alta en el Règim especial de persones treballadores de la llar a temps complet pel mateix ocupador/a, dins del període comprés entre el 2 d’agost i el 31 de desembre de 2011.

Aquesta reducció de quotes s’ampliarà amb una bonificació fins a arribar al 45% per a famílies nombroses, en els termes fixats en l’article 9 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció per a les famílies nombroses.

Aquesta reducció no és aplicable quan les persones treballadores de la llar prestin serveis durant almenys 60 hores mensuals per ocupador/a.

 

Règim especial de persones treballadores per compte propi o persones autònomes

Tipus de cotització obligatori (total)

30,60%

Tipus de cotització per contingències comunes

28,30%

Tipus de cotització per CP (inclou 0,66% per IT i 0,64% per IP, mort i supervivència)

1,30%

Tipus de cotització per cessament de l’activitat

0,90%

Tipus de cotització per formació professional

0,10%

 

2. Bases cotització

Base mínima

960,60 euros mensuals

Base màxima de cotització

4.139,40 euros mensuals

 

Persones treballadores autònomes que a 1 de gener de 2022 tinguin menys de 47 anys, la base de cotització serà l’escollida per aquestes dintre de les bases màximes i mínimes fixades. Igual elecció podran efectuar aquelles persones treballadores autònomes que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys, i la seva base de cotització el mes de desembre de 2021 hagi estat igual o superior a 2.077,80 euros mensuals, o que causin alta en aquest règim especial.

Persones treballadores autònomes que a 1 de gener de 2022 tinguin 47 anys, si la seva base de cotització fos inferior a 2.077,80 euros mensuals, no podran escollir una base de quantia superior a 2.113,20 euros mensuals, llevat que exerceixin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2022, cosa que produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest Règim especial amb 47 anys. En aquest cas no hi haurà limitació.

Persones treballadores autònomes que a 1 de gener de 2022 tinguin 48 anys o més anys, la base de cotització serà la compresa entre les quanties d'1.035,90 i 2.113,20 euros mensuals, llevat que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 o més anys. En aquest cas, l’elecció de bases està compresa entre les quanties de 960,60 i 2.113,20 euros mensuals.

No obstant això, la persona treballadora autònoma que amb anterioritat als 50 anys hagués cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la seguretat social 5 o més anys tindrà les següents quanties:

  1. Si la darrera base de cotització acreditada hagués estat igual o superior a 2.077,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 960,60 euros mensuals i 2.113,20 euros mensuals.
  2. Si la darrera base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.077,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 960,60 euros mensuals i l’import d’aquella, incrementada en un 1,70% amb el màxim de la base màxima de cotització.

Persones treballadores autònomes que simultàniament treballin per compte d’altri, i durant l’any 2022 cotitzin en règim de pluriactivitat per una quantia igual o superior a 13.822,06 euros; tindran dret a una devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions ingressades superin aquesta quantia, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en l’esmentat règim especial a raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.

La devolució s’efectuarà d’ofici per la Tresoreria General de la seguretat social abans de l’1 de maig de 2022, amb l'excepció de quan concorren les especialitats en la cotització que impedeixen efectuar-les en el termini o que resulti necessari en el règim especial.

Persones treballadores autònomes que en algun moment del 2021 i de forma simultània hagin tingut contractats al seu servei un nombre de persones treballadores per compte d’altri igual o superior a 10, la base mínima de cotització a partir de l’1 de gener de 2022 serà d'1.234,80 euros mensuals.

Aquesta mateixa base mínima de cotització serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2022 a les persones treballadores autònomes que estiguin enquadrades en aquest règim especial d’acord amb l’article 305.2.b) del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, exceptuant aquelles que causin alta inicial en l'esmentat règim, durant els 12 primers mesos de la seva activitat, a comptar des de la data d’efectes de l’alta.

 

Cotització per desocupació, FOGASA, formació professional i cessament d’activitat de persones treballadores autònomes:

La base de cotització per desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional en tots els règims de Seguretat Social que les tinguin cobertes serà la corresponent a la de contingències d’accidents de treball i malalties professionals.

La base de cotització per desocupació dels contractes per a la formació i l’aprenentatge serà la base mínima corresponent a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals.

 

Desocupació

Tipus de cotització

Supòsits

Total: 7,05%

 

Empresa: 5,50%

 

Persones treballadores: 1,55%

 

Contractes indefinits, inclosos a temps parcial i fixos discontinus.

 

 Contractes de durada determinada en modalitats de contractes formatius en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge, relleu i interinitat.

 

Contractes amb persones treballadores i discapacitats no inferior al 33%, qualsevol que sigui la seva modalitat.

Total: 8,30%

 

Empresa: 6,70%

 

Persones treballadores:

1,60%

Contractes de durada determinada a temps complet (exclosos els anteriors supòsits)

Total: 8,30%

 

Empresa: 6,70%

 

Persones treballadores: 1,60%

Contractes de durada determinada a temps parcial.

 

El tipus de cotització al Fons de Garantia Salarial serà, durant el 2022, d’un 20% a càrrec exclusiu de l’empresa.

Per la seva banda, el tipus de cotització per formació professional serà del 0,70%, del qual un 0,10% és a càrrec de l’empleat i un 0,60% a càrrec de l’empresa.

 

Cotització per a contractes a temps parcial

La cotització a la Seguretat Social, desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional derivada dels contractes de treball a temps parcial s’efectuarà a raó de la remuneració efectivament percebuda en funció de les hores treballades en el mes que es consideri.

Per determinar la base de cotització per contingències d’accidents de treballs i malalties professionals, així com per desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional es computarà la remuneració corresponent a les hores extraordinàries motivades per força major treballades. En cap cas, la base obtinguda podrà ser superior; a partir de l’1 de gener de 2022 el tipus màxim no podrà ser inferior a 7,55 euros per hora treballada.

 

Bases mínimes de cotització per contingències comunes

Grup de cotització

base mínima per hora/ euros

1

9,47

2

7,85

3

6,83

4

6,78

5

6,78

6

6,78

7

6,78

8

6,78

9

6,78

10

6,78

11

6,78

 

La base mínima mensual de cotització serà el resultat de multiplicar el nombre d’hores realment treballades per la base mínima horària.

La base màxima serà de 4.139,40 euros mensuals.

 

Cotització en els contractes per formació i aprenentatge

Durant l’any 2022, la cotització a la seguretat social i la resta de contingències protegides per a les persones treballadores que hagin subscrit un contracte per a la formació i l’aprenentatge s’efectuarà d’acord amb els següents conceptes:

Tipus de cotització

Quantitat (quota única)

 

Contingències comunes

 

Empresari:   45,63 €

Persones treballadores:  9,10 €

 

Contingències professionals

Empresari:   6,28 €

 

Fons de Garantia Salarial

Empresari:   3,46 €

Desocupació

Empresari:    61,92 €

Persones treballadores: 26,55 €

 

 

Més informació:

Itziar Ruedas

iruedas@pimec.org