El DOGC publica la pròrroga de le smesures restrictives i la fi del Toc de Queda a partir d'aquesta mitjanit

Aquesta tarda el DOGC ha publicat  RESOLUCIÓ SLT/66/2022, de 19 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

La Principal novetat d’aquesta radica en l’eliminació de  la restricció a la mobilitat nocturna. S’aixeca, per tant, el toc de queda vigent des del 23 de desembre de 2021

 

Tanmateix, recordeu que es mantenen els horaris de tancament vigents (00.30h)

 

Us recordem les mesures vigents

 

MESURES EN L’ÀMBIT DE LA RESTAURACIÓ

 

Interior

- A l’interior l’aforament es limita al 50% de l'autoritzat.

- S'ha garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents.

- S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

Exterior

- A les terrasses no hi ha límit d’aforament i, s'ha de garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents.

 

Altres consideracions

- El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de deu persones, tant a l'interior com en terrasses i espais a l'aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- L'ús de la mascareta és obligatori mentre no es consumeix.

- En els establiments a què fa referència aquest apartat, inclosos els salons de banquets, no es pot dur a terme cap activitat de ball.

 

Horari d’obertura

- Serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili - entre les 6 hores i les 00.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament.

 

- Locals o establiments en què es realitzen activitats recreatives musicals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre i cafès concert - l'hora màxima de tancament és les 00.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament.

 

- Totes les activitats que tenen lloc als hotels han de finalitzar a les 00.30 hores, independentment que siguin clients allotjats a l’hotel.

 

- El client allotjat podrà romandre, si ho desitja, als espais comuns però sense que se li pugui oferir servei de restauració i/o bar.

 

 

ÚS DEL CERTIFICAT COVID

 

La presentació del  Certificat Covid  per accedir als establiments de restauració (i activitats recreatives musicals amb llicència de restauració) continua sent obligatòria a:

 

a) Sales i gimnasos on es practica activitat física i/o esportiva

b) Locals i establiments de restauració, inclosos salons de banquets.

c) Sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals.

 

Quina documentació és vàlida per accedir-hi a l’interior?

 

Un certificat de les persones usuàries, emès per un servei públic de salut, tant en suport digital com en suport paper, que acrediti alguna de les circumstàncies següents:

 

a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 d'alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació).

b) Que la persona titular disposa d'una prova diagnòstica negativa en relació amb la COVID-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d'antígens (certificat de prova diagnòstica).

c) Que la persona titular s'ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos després d'un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l'autoritat competent (certificat de recuperació).

 

Cóm es controlen els Certificats?

 

Per realitzar aquest control d’accés s’ha d’accedir a: https://verificacovid.gencat.cat/

 

Aquesta eina de validació només permet la verificació dels certificats COVID emesos pels Estats membres de la UE i també dels certificats emesos pel Regne Unit en el mateix format que el Certificat COVID digital de la UE.

 

Per a la resta de països, les persones hauran de mostrar la documentació que els hi ha permès arribar a la nostra destinació, acompanyada de la seva identificació personal.

 

Gestió de les dades

 

Les persones titulars o responsables del local han de designar personal per a realitzar la comprovació dels Certificats previstos presentats per les persones que vulguin accedir a l’espai com a usuàries.

 

Tot i que  la norma no exigeix sol·licitar l’exhibició del Document Nacional d’Identitat, cal demanar-lo per tal de comprovar la identitat de l’usuari que presenta el Certificat

 

El control es realitzarà sense conservar les dades que s'hi contenen i sense fer-ne ús per a cap altra finalitat que l'esmentada de control d'accés.

 

Informació del control del Certificat COVID

 

A l'entrada dels espais on es dugui a terme l’activitat, en una zona visible, s'ha de col·locar un cartell on, d'acord amb el model fet públic en la pàgina web del Departament de Salut, s'informi els clients de les mesures previstes en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a l'accés a l’espai, així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades.

 

 

Altres Consideracions:

 

ÚS OBLIGATORI  DE LA MASCARETA

- És obligatori l’ús de la mascareta a l’exterior excepte durant la pràctica d’esport individual.

 

REUNIONS LABORALS I FIRES I CONGRESSOS

Les reunions laborals es poden dur a terme sense que s’apliquin les restriccions d’aforament recollides al punt 3.2 Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social.

 

Congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables

Es permet la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables en espais tancats, requerint que es garanteixi la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

 

Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana de mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2 i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1.

 

 

VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Resolució entra en vigor a les 00.00 hores del 21 de gener de 2022.

 

La durada de les mesures s'estableix per 7 dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.