Publicada al DOGC la pròrroga de les mesures restrictives vigents des de les 00.00hs del dia 7 de gener de 2021.

S’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. que prorroga 14 dies més les mesures restrictives fixades pel Govern de la Generalitat, després de l'aval del TSJC.

Davant la situació de la pandèmia, en plena sisena onada i amb la multiplicació d'infeccions provocades per la variant òmicron, l'executiu català ha decidit mantenir tancat l'oci nocturn; la reducció d'aforaments a la restauració, a la cultura, l'esport i el comerç; la limitació de les trobades i reunions a un màxim de 10 persones i el toc de queda nocturn d'1 a 6 de la matinada (que afecta a més de 130 municipis).

Mesures previstes per a la Restauració:

En l’interior del local:

  • A l’interior l’aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
  • S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

A l’exterior del local:

A les terrasses no hi ha límit d’aforament i, s'ha de garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents.

Mesures generals (interior i exterior):

  • El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de deu persones, tant a l'interior com en terrasses i espais a l'aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
  • L'ús de la mascareta és obligatori mentre no es consumeix.
  • En els establiments a què fa referència aquest apartat, inclosos els salons de banquets, no es pot dur a terme cap activitat de ball.

Horari d’obertura

- Serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili - entre les 6hs i les 00.30 hores i es disposa de 30 minuts per desallotjar (després de l’aclariment d’Interior de fa uns dies)

- Locals o establiments en què es realitzen activitats recreatives musicals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre i cafès concert - l'hora màxima de tancament és les 00.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament. (4.14)

- En el cas d’allotjaments (hotels, càmpings..) les activitats que s’hi realitzin han de finalitzar a les 00.30 hores, independentment de que es tracti de clients allotjats o no a l’establiment.

Ús del Certificat COVID (3.4)

L'accés als locals, establiments, equipaments o espais habilitats per als àmbits d'activitat previstos a l'epígraf 2 d'aquest apartat es condiciona a la presentació d'un certificat per part de les persones usuàries, emès per un servei públic de salut, en suport digital o en paper, i s’ha de continuar presentant per accedir a:

a) Sales i gimnasos on es practica activitat física i/o esportiva

b) Locals i establiments de restauració, inclosos salons de banquets. S'exceptuen d'aquesta previsió els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, els menjadors escolars, els serveis de restauració integrats en centres universitaris per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a l'estudiantat i els serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

c) Sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals.

Quina documentació és vàlida?

Un certificat de les persones usuàries, emès per un servei públic de salut, tant en suport digital com en suport paper, que acrediti alguna de les circumstàncies següents:

a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 d'alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació).

b) Que la persona titular disposa d'una prova diagnòstica negativa en relació amb la COVID-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d'antígens (certificat de prova diagnòstica).

c) Que la persona titular s'ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos després d'un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l'autoritat competent (certificat de recuperació).

D'aquesta condició, n'estan exonerades les persones menors de 13 anys que no tinguin limitat, per raó de l'edat, l'accés a aquests locals, establiments, equipaments o espais d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació.

Queden exempts d'aquest control els locals i establiments que disposin únicament d'espais i terrasses a l'aire lliure, o bé els que tinguin habilitats, en exclusiva, per a l'exercici de l'activitat autoritzada, espais i terrasses a l'aire lliure. Així mateix, tampoc s'haurà de requerir la presentació de la documentació esmentada quan la prestació del servei es dugui a terme en espais i terrasses ubicades a l'aire lliure. Als efectes d'aplicar l'exempció, els espais i terrasses a l'aire lliure poden estar coberts i envoltats lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

Eina de control dels Certificats

Per realitzar aquest control d’accés disposeu de la següent aplicació per a la seva utilització des d’un dispositiu mòbil o Tablet: https://verificacovid.gencat.cat/

IMPORTANT: Aquesta eina de validació només permet la verificació dels certificats COVID emesos pels Estats membres de la UE i també dels certificats emesos pel Regne Unit en el mateix format que el Certificat COVID digital de la UE. Per a la resta de països, les persones hauran de mostrar la documentació que els hi ha permès arribar a la nostra destinació, acompanyada de la seva identificació personal.

Gestió de les dades

Les persones titulars o responsables del local han de designar personal per a realitzar la comprovació dels Certificats previstos presentats per les persones que vulguin accedir a l’espai com a usuà

Tot i que la norma no exigeix sol·licitar l’exhibició del Document Nacional d’Identitat, és recomanable per tal de comprovar la identitat de l’usuari que presenta el Certificat

El control es realitzarà sense conservar les dades que s'hi contenen i sense fer-ne ús per a cap altra finalitat que l'esmentada de control d'accés.

Informació del control

A l'entrada dels espais on es dugui a terme l’activitat, en una zona visible, s'ha de col·locar un cartell on, d'acord amb el model fet públic en la pàgina web del Departament de Salut s'informi els clients de les mesures previstes en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a l'accés a l’espai, així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades.

Mobilitat: Toc de Queda: Restriccions a la mobilitat nocturna (3)

Resten prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 01.00 hores i les 06.00 hores en els municipis que figuren en la relació que es facilita a l’Annex 1 i 2

S'exclouen d'aquesta prohibició desplaçaments de caràcter essencial relacionats al punt 3.1 d’aquesta Resolució, que caldrà justificar adequadament, com ara:

- Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.

- Certificat de mobilitat

Es recomana portar el certificat de declaració autoresponsable per a la mobilitat permesa en els municipis afectats durant el confinament nocturn.

- És obligatori l’ús de la mascareta a l’exterior (2)

Reunions Laborals

Les reunions laborals es poden dur a terme sense que els apliquin les restriccions d’aforament recollides al punt 3.2 Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

Congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables (4.12)

Es permet la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables en espais tancats, requerint que es garanteixi la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Es recomana la celebració per mitjans telemàtics.

Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana de mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 4 i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 3.

Consum de tabac i assimilats (4.15)

No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.

Tampoc es permet fumar, consumir altres productes de tabac ni consumir cigarretes electròniques en les àrees destinades al públic dels esdeveniments i activitats multitudinàries (a partir de 1.000 persones) a l'aire lliure

Vigència i entrada en vigor de la Resolució (7) (8)

Aquesta Resolució entra en vigor a les 00.00hs del dia 7 de gener de 2021.

La durada de les mesures s'estableix per 14 dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.