Publicats els Ajuts a l'Oci Nocturn després del tancament ordenat abans de Nadal

El DOGC d'avui 13 de gener de 2021, publica la RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases és el de concurrència no competitiva. El criteri d'atorgament serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària.

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d'altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Les persones autònomes i pimes que siguin titulars d'un establiment d'oci nocturn, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/3787/2021 de 23 de desembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Resolució que obliga al sector de l'oci nocturn, a suspendre la seva activitat: discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes i discoteques de joventut

Quantia de la subvenció

La quantia de la subvenció consistirà en una aportació única amb una quantia màxima de:


- 15.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors.
- 50.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 persones.
- 120.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de 1.300 persones o més.

A l'efecte d'aquesta Resolució, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana l'any 2019, segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social.