El Certificat COVID ja és obligatori des d'avui per l'accés a l'interior de tots els locals de Restauració

ublicada al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. que estableix com a noves mesures, l’extensió de l'aplicació del certificat COVID  a l'activitat de restauració (només en interiors), a les sales i els gimnasos on es practica activitat física i/o esportiva (només en interiors), i per a les visites a centres residencials de gent gran i de persones amb discapacitat

La presentació del certificat emès per un servei públic de salut ha d’acrreditar alguna de les circumstàncies següents: que es disposa de la pauta vacunal completa contra la COVID-19, que es disposa d'una prova diagnòstica negativa COVID-19 PCR o test d'antígens amb una vigència determinada o que s'ha recuperat de la malaltia en els últims sis mesos (certificat COVID).

Així mateix, s'exonera de la condició de presentar el certificat COVID per a l'accés a les activitats en què aquesta Resolució l'imposa a les persones menors de 12 anys que no tinguin limitat, per raó de l'edat, l'accés als locals, establiments, equipaments o espais corresponents atenent que per a aquest col·lectiu la vacunació no ha estat indicada.

S'exceptuen d'aquesta previsió els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, els menjadors escolars, els serveis de restauració integrats en centres universitaris per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a l'estudiantat i els serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

Segons la Resolució, els establiments de restauració són entorns d'alt risc de contagi especialment en el context actual, on hi ha una major circulació de variants del SARS-CoV-2 més contagioses. Diuen que en la literatura científica abunden els estudis de brots relacionats amb aquest tipus d'establiments, on a més solen produir-se un elevat nombre de contagis, fet que des del sector no compartim gens ni mica, perquè no consten, durant la pandèmia episodis de contagi en els termes exposats a la Resolució.

Una altra cosa és que el sector de la restauració constitueix un espai relacional social i facilita la interacció social més enllà de persones que configuren les bombolles de convivència estable i es donen factors de risc més elevats que en d'altres activitats associades al fet de no utilitzar la mascareta durant tot o la majoria del temps d'estada a l'establiment de restauració i de no mantenir la distància de seguretat dins de l'agrupació de persones durant un temps rellevant.

A aquests efectes, les persones titulars o responsables del local, establiment, equipament o espai han de designar personal per al control d'accessos encarregat de fer la comprovació de qualsevol dels certificats previstos presentats per les persones que hi vulguin accedir com a usuàries, sense conservar les dades que s'hi contenen i sense fer-ne ús per a cap altra finalitat que l'esmentada de control d'accés.

A l'entrada dels locals, establiments, equipaments o espais, en una zona visible, s'ha de col·locar un cartell on, d'acord amb el model fet públic en la pàgina web del Departament de Salut, s'informi les persones usuàries de les mesures previstes en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a l'accés al local, així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades. S'exclouen d'aquest requisit de control d'accés els locals i establiments relacionats al paràgraf primer els que disposin únicament d'espais i terrasses a l'aire lliure, o bé els que tinguin habilitats, en exclusiva, per a l'exercici de l'activitat autoritzada, espais i terrasses a l'aire lliure.

L'ús de la mascareta és obligatori mentre no s'està menjant o bevent

Les restriccions per a l’oci nocturn i la restauració amb ball (banquets) continuen vigents

Aquesta Resolució entra en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (25.11.2021)

La durada de les mesures s'estableix per catorze dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució