FAQ's ajuts directes de suport a la solvència empresarial

-Segons el RDL 5/2021, de 12 de març, i l'Ordre ECO/153/2021 Generalitat de Catalunya.

-Adjuntarem així mateix resum preguntes i respostes segons procés tramitació primera fase.

 

I) ESTRUCTURA AJUT I REQUISITS ELEGIBILITAT

Finalitat

-Suport a la solvència i la reducció de l’endeutament del sector privat de treballadors i treballadores autònoms i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la covid-19.

-L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a 31 de maig de 2021, satisfent en primer lloc els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat i, si s’escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

 

A qui va adreçada

-Empreses i autònoms que hagin sofert una caiguda de l’activitat l’any 2020 amb relació al 2019 d’almenys un 30 %.

-En cas de grups consolidats, s’entendrà com a persona destinatària el grup com a contribuent únic.

 

Compromisos del beneficiari

-Manteniment activitat.

-No repartiment de dividends.

-No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de 2 anys.

 

Requisit elegibilitat beneficiari

-Empresaris i professionals que, d’acord amb operacions declarades en l’IVA o equivalent, el 2020 hagin tingut una caiguda en el volum d’operacions declarat superior al 30% respecte al 2019.

-No haver declarat un resultat negatiu en l’exercici 2019.

 

Límits màxims ajut

-Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF: 3.000 euros.

 

-Empresaris i professionals amb caiguda del 30% volum operacions:

 • 40% de la caiguda del volum operacions que superi el 30% per a empreses i professionals que tinguin un màxim de 10 empleats.
 • 20% de la caiguda del volum operacions que superi el 30% per a empreses i professionals que tinguin més de 10 empleats.
 • L’ajut no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

 

Aplicació de la línia

-Ajut de caràcter finalista destinat a satisfer deute i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com costos fixos incorreguts.

 

Termini presentació sol·licituds

-30 juliol 2021 a través de la seu electrònica Canal Empresa.

Condicions elegibilitat pimes i autònoms als tres fons

 

-No haver estat condemnat a pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions.

-No haver estat declarat culpable en resolució de contracte amb l’Administració.

-Estar al corrent d’obligacions de reintegrament de subvencions o ajuts.

-Estar al corrent de pagament amb Hisenda/Seguretat Social.

-No haver sol·licitat concurs voluntari, no haver sigut declarat insolvent en qualsevol procediment.

-No tenir residència en un paradís fiscal.

-Ser persona titular del compte que hagi indicat.

-No haver estat sancionat en matèria d'integració laboral, relacions laborals o de seguretat i salut en el treball durant l’any anterior a la convocatòria.

-No haver estat sancionat per pràctiques laborals discriminatòries.

-Disposar d’un sistema d’organització i gestió de la prevenció.

-Complir normatives en matèria de: igualtat, accessibilitat persones amb discapacitat, desenvolupament sostenible, protecció a la infància i l’adolescència, propietat intel·lectual.

 

 

 

II) RESUM PREGUNTES I RESPOSTES SEGONS PROCÉS TRAMITACIÓ PRIMERA FASE

Al llarg de la presentació de la primera fase s’han anat generant una sèrie de dubtes que han permès una major definició respecte de la interpretació de la normativa. Els presentem agrupats per tema:

 

VOLUM D’OPERACIONS 2020-2019

Quin volum d’operacions es tindrà en compte?

Per a empreses i persones que declaren IVA

Han d’haver experimentat un descens igual o superior al 30% respecte al 2019 del volum d’operacions de les seves declaracions d'IVA (model 390,303 o 320, caselles 108, 88 respectivament)

Per a empreses i persones que NO declaren IVA

 • Persones físiques - IRPF
  Per a contribuents de l'IRPF (en el cas que es facin exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l’Impost sobre el Valor Afegit, i no s’apliqui el règim d'estimació objectiva) s'entendrà com a volum d'operacions la informació sobre els ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica, que s’inclouen en la base imposable de les seves declaracions en aquest tribut corresponent als dos anys 2019 i 2020. (2019 model 100, casella 0180) i 2020 (model 130, casella 01)
  Exemples: dentistes, metges, veterinaris, etc. També s'entén que hi estarien inclosos els contribuents que apliquen el règim especial de recàrrec d’equivalència en l’IVA, com ara comerços al detall com fruiteries, forns, merceries, etc.
   
 • Persones jurídiques – Impost de Societats i Impost sobre la Renda de no Residents (model 202, casella 13)
  Per a contribuents de l'impost sobre societats o de l'impost de la renda de no residents amb establiment permanent, s'entendrà com a volum d'operacions la informació sobre la base imposable prèvia declarada en l'últim pagament fraccionat o declaració dels anys 2019 i 2020, respectivament, de l'Impost sobre Societats. A manca d’aquesta dada, es proporcionarà l’import net de la xifra de negocis d’ambdós exercicis que es correspon amb la definició de la casella 255 del model 200 per a societats i no residents amb un sol establiment permanent o bé les definicions de les caselles 987 per a grups d’entitats i 988 per a no residents amb més d’un establiment permanent.
   
 • Règim consolidat en l'impost de societats (model 222, casella 13).
  Per als grups consolidats que tributin en l’Impost de Societats en règim de tributació consolidada s’entendrà com a destinatari, a efectes del compliment dels requisits d’elegibilitat i transferències, el grup com a contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l’integren, per la qual cosa el volum d’operacions a considerar per determinar el descens de l’activitat serà el resultat de sumar tots els volums d’operacions de les entitats que conformin el grup tant el 2019 com el 2020. L'entitat dominant, o qualsevol de les entitats dominades, ha hagut de realitzar i continuar desenvolupant com a mínim una activitat inclosa en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), a excepció de les activitats incloses en els sectors de la secció K: Activitats financeres i d'assegurances, i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials, com a activitat principal declarada a l’Administració. Aquests grups hauran d’operar i tenir treballadors amb residència fiscal a Catalunya.
  Les entitats que hagin format part d'un grup el 2019, però no el 2020, seran considerades com a independents i podran sol·licitar els ajuts sempre que compleixin els requisits de forma individualitzada.
  En cas d’un grup, la sol·licitud serà presentada per la societat representant del grup i, en tot cas, ha d’incloure totes les entitats que hagin format part del grup el 2020.
   
 • Règim d’atribució de rendes
  No tenen personalitat jurídica i tenen un règim fiscal concret, especial (herències jacents, comunitats de béns, societats civils...). En el cas d’entitats en règim d'atribució de rendes en l'IRPF que compleixin les condicions establertes només serà beneficiària directa de l'ajut l'entitat sol·licitant i no els seus socis, comuners, hereus o partícips.

Si una empresa du a terme l'activitat fora de l'àmbit de Catalunya, ha d'excloure alguna part, o com que el NIF és català podem posar tota l'activitat desenvolupada?

D'acord amb el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, en el cas d’empreses, professionals o entitats amb un volum d’operacions en el 2020 inferior o igual a 10 milions d’euros i que no apliquin el règim de grups en l’Impost de Societats han de demanar l’ajut a Catalunya si tenen el seu domicili fiscal a Catalunya. En el cas de grups i d’empreses, professionals o entitats amb un volum d’operacions el 2020 superior a 10 milions d’euros que desenvolupin la seva activitat econòmica en més d’una comunitat autònoma, podran sol·licitar l’ajut en tots els territoris on operin. Als efectes d’aquests ajuts, s’entén que s’opera a Catalunya quan es tenen treballadors amb domicili fiscal a Catalunya.

 

COSTOS FIXOS

Lloguer, gestoria, telefonia, quotes a associacions, software, manteniment web, quota autònom, assegurances, publicitat, viatges de negoci,…? Ens poden abonar les amortitzacions comptables dels vehicles que hem amortitzat?

Els costos salarials es poden computar en els deutes pendents?

No, és il·legal tenir salaris pendents d’abonar, per tant no es poden computar com a deute

Els lloguers es poden incloure?

Sí, sempre que estiguin pendents d’abonar en data de 31 de maig de 2021 i sempre que estiguin vinculats a l'activitat econòmica que es declara.

Es consideren costos fixos subvencionables, a l'efecte de la present Ordre, aquells suportats per les empreses, generats amb independència del nivell de producció, durant el període subvencionable, que no estiguin coberts per la contribució als beneficis (ingressos menys costos variables) durant el mateix període, ni per altres fonts, com assegurances, mesures d'ajut temporal o altres ajuts.

 

 

MERITACIÓ DEL DEUTE

Les condicions de “venciment” associades a un deute, en general, intervenen en l’elegibilitat del deute?

A efectes d’aquest ajut, les persones interessades han de tenir deutes i aquests han d’haver meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i que procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021. 

En conseqüència, per tal que existeixi un deute a efectes d'aquest ajut, aquest ha d’estar meritat (dins del període i data de contracte indicats), no ha d'estar pagat i el termini per al seu pagament pot haver vençut o no.

És imprescindible que existeixi contracte de subministrament o pot no ser-hi? 

No, no és obligatori en la provisió de serveis o béns. Si no hi ha contracte, l’únic criteri és el període de meritació o moment en què s’ha generat l’obligació de pagament, que ha de ser el que es fixa (entre l’1-3-2020 i el 31-5-2021).

 

 

DEUTE FINANCER

Com s’han de considerar els crèdits en els deutes que s’inclouen en la sol·licitud?

a) Es poden incloure crèdits/préstecs formalitzats amb una entitat financera amb nominal/principal pendent de pagament. L’import total del nominal/principal pendent d’amortitzar es pot declarar en els camps “Import total de deutes amb creditors financers, amb aval públic o sense aval públic”, segons sigui el cas. 

Els interessos que s’han meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021 es consideren costos fixos (despesa financera) i es poden declarar en el camp “Import total d’altres deutes”.

Les comissions bancàries provinents de la prestació de serveis bancaris i pendents de pagament tenen la consideració de costos fixos.

b) Amb relació als crèdits/préstecs formalitzats entre particulars –inclosos els préstecs dels socis a la societat– i, per tant, no amb una entitat financera, els pagaments o deutes dels quals s’inclouria dins de la classificació d’altres creditors no financers, es poden declarar en el camp “Import total d’altres deutes”.

Els interessos que es meriten (entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021) es consideren costos fixos, s’inclouen dins d’altres creditors no financers i es poden declarar en el camp “Import total d’altres deutes”. Aquest tipus de negoci jurídic, igual que l’efectuat amb una entitat financera, s'ha d’incorporar a la liquidació de l’impost d’actes jurídics documentats.

Tots aquests deutes (lletres a) i b) anteriors) han de provenir de contractes anteriors a 13 de març de 2021 i han d’haver meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021.

Crèdits/préstecs amb entitat financera = Import total de deutes amb creditors financers, amb aval públic o sense aval públic.

Crèdits/préstecs formalitzats entre particulars; els interessos dels préstecs amb entitats financeres i els interessos dels préstecs entre particulars = Import total d’altres deutes

 

 

DEUTES CONCURS DE CREDITORS

En relació amb la consulta que ens has fet arribar, t'informem que pel que fa al concepte de deutes acordats dins d'un conveni de concurs de creditors, els ajuts tenen una finalitat establerta normativament:

 

El govern d'Espanya va publicar al Reial Decret llei 5/2021 una nova línia d'ajuts directes a autònoms i empreses que té com a objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajuts directes a les persones treballadores autònomes i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia.

Els nous ajuts estan destinats a reduir l'endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s'han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

 

Tanmateix, cal recordar que pel que fa als ajuts extraordinaris de suport a la solvència empresarial per fer front a la COVID-19, s'entén el deute com les obligacions de pagament meritades en el període que fixa l'ordre derivades de l'activitat econòmica i que no s'hagin satisfet fins a la data de cobrament de l'ajut.

El tipus de deutes que són objecte de l'ajut són:

Deute comercial, és a dir, factures de proveïdors pendents de pagament.

Deute financer, és a dir, crèdits (bancaris i no bancaris) que s'hagin demanat, pendents de pagament.

Deute de costos fixos, pendent de pagament.

Els impostos i cotitzacions pendents de pagament no s'han d'incloure com a deute pendent als efectes d'aquesta ordre. Per demanar l'ajut cal estar justament al corrent de pagament de tributs i cotitzacions.

En el cas que l'import de l'ajut no s'apliqui als deutes pendents declarats, en el procés posterior de comprovació pot donar lloc a procediments de revocació i de reintegrament de l'ajut.

 

 

GRUPS CONSOLIDATS

Nosaltres som un grup fiscal que vam començar a consolidar el 2020. Com hem d’omplir les sol·licituds, individualment per cada empresa o hem de fer-ho per l’empresa de capçalera?

S'entendrà com a persona destinatària, a efectes del compliment dels requisits d'elegibilitat i transferències, el grup com a contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l'integren. Per la qual cosa, el volum d'operacions a considerar per determinar el descens de l'activitat serà el resultat de sumar tots els volums d'operacions de les entitats que conformin el grup, tant el 2019 com el 2020. L'entitat dominant, o qualsevol de les entitats dominades ha hagut de realitzar i continuar desenvolupant com a mínim alguna de les activitats CNAE, indicades a l'annex d'aquesta Ordre, com a activitat principal declarada a l'Administració.

 

NOMBRE MITJÀ TREBALLADORS/ES

El nombre de dies del 2019 i 2020 que hem estat donats d'alta al cens empresarial són 365? O els dies que vam estar tancats totalment per ERTO els haig de descomptar?

S’han de comunicar els dies que s’ha estat d’alta censal amb independència del grau de l’activitat o de negoci que s’hagi tingut. El concepte alta i baixa del cens és inequívoc.

 

Què he de posar al camp ‘Nombre mitjà de treballadors i treballadores total durant/a Catalunya l'any 2020’ del formulari d’inscripció prèvia?

S'haurà de fer constar la mitjana del nombre de treballadors i treballadors que s’hagin comunicat en les diferents autoliquidacions corresponent al model 111 que s’hagi practicat durant l’any 2020.

 

DEUTES A PROVEÏDORS

 

Respecte al deute amb proveïdors: nosaltres hem declarat factures pendents de pagament, però que tenen venciment 30/06. Quan arribi el seu venciment demà,

s’hauran de pagar i, per tant, en el cas que rebéssim l’ajut a posteriori, aquests deutes amb proveïdors ja no existirien. Què passa si ja hem presentat la sol·licitud? Es pot tirar endavant només amb el deute amb aval bancari?

 

L'ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

 

Igualment considerem que les bestretes pendents de retorn en el cas del sector turisme s’haurien de considerar com un deute en la mesura que s’hagin meritat dins del termini previst.

 

Sí, sempre que es compleixin els criteris de meritació i que estiguin pendents de pagament en el moment de cobrar l’ajut. És a dir, s’han de pagar amb el crèdit rebut de l’ajut.

 

 

ACTIVITAT DURANT FRACCIÓ 19/20

En el nostre cas, l'empresa va iniciar l'activitat el 01.10.19, només va facturar 3 mesos l’any 2019. Com es comparen les vendes dels exercicis 2019 i 2020 en el nostre cas?

Quan una empresa ha realitzat la seva activitat durant una fracció o període dels anys 2019 i/o 2020, pot demanar l'ajut?

Sí, podrien rebre l'ajut si compleixen els requisits i, en tot cas, si tenen deutes i aquests han meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

En aquests supòsits en què hagin estat d'alta durant un període inferior a l'any en l'exercici 2019 o en l'exercici 2020, en el formulari, la persona beneficiària haurà de fer constar els dies que ha estat donada d'alta en l'activitat durant cadascun dels exercicis.

En el cas d'empresaris o professionals donats d'alta o d'empreses creades entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, igualment en el formulari es farà constar la mateixa informació relativa als dies que han estat donats d'alta en l'activitat durant cadascun dels exercicis.

Per considerar que en un període no hi ha hagut activitat ha de constar una baixa censal.

En tots aquests casos cal emplenar les dades fiscals amb els valors dels models - caselles tributàries que s'indiquen a la guia de tramitació del formulari per a cada situació i tipus de sol·licitant. Aquests valors ja declarats seran validats amb les dades de l'AEAT.

 

El nombre de dies del 2019 i 2020 que hem estat donats d'alta al cens empresarial són 365? O els dies que vam estar tancats totalment per ERTO els haig de descomptar?

En relació amb la consulta que ens heu fet arribar us informem que per considerar

que en un període no hi ha hagut activitat ha de constar una baixa censal.

En tots aquests casos cal emplenar les dades fiscals amb els valors dels models -

caselles tributàries que s'indiquen a la guia de tramitació del formulari per a cada situació i tipus de sol·licitant. Aquests valors ja declarats seran validats amb les dades de l'AEAT.

Si no hi ha hagut una baixa censal, es computaran tots els dies.

 

 

DECLARACIONS FISCALS

Respecte a declaracions fiscals, entenem que tant per IVA com per retencions IRPF la mensual de maig a pagar el 20 juny o la trimestral del segon trimestre a pagar a 20 juliol també entrarien. 

 

Els deutes tributaris no són deute elegible, ja que és una condició que fixa la Llei de Subvencions en general que per cobrar un ajut s’hagi d’estar al corrent dels deures tributaris i de cotització a la Seguretat Social. 

 

 

Més informació: ajuts@pimec.org