Entra en vigor la prohibició de la venda de determinats productes plàstics d'un sol ús als estats membres de la Unió Europea

Des de dissabte 3 de juliol de 2021 són aplicables l’article 5 i parcialment l’article 7 de la Directiva (UE) 2019/904.

Dissabte, 3 de juliol de 2021, és la data límit perquè els governs dels estats membres de la Unió Europea adaptin a la seva legislació la Directiva (UE) 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient.

Amb independència d’aquesta transposició, aquesta data marca també l’inici de les restriccions a la introducció en el mercat de determinats productes plàstics d’un sol ús. Des del dia 3 de juliol 2021, és aplicable l’article 5 de l’esmentada directiva que estableix que els estats membres han de prohibir la introducció al mercat dels productes de plàstic d’un sol ús enumerats a la Part B de l’Annex i dels productes fabricats amb plàstic oxodegradable.

D’altra banda, a partir també d’aquesta data, és aplicable el primer apartat de l’article 7 d’aquesta directiva que fixa que els Estats membres han de vetllar perquè cada un dels productes de plàstic d'un sol ús enumerats a la part D de l'annex “Introduït en el mercat” porti, en el seu envàs o en el propi producte, una marca ben visible, clarament llegible i indeleble que informi als consumidors sobre els següents aspectes: en primer lloc, les opcions adequades de gestió dels residus del producte o els mitjans d'eliminació dels residus que cal evitar per a aquest producte, d'acord amb la jerarquia de residus. En segon lloc, la presència de plàstics en el producte i el consegüent impacte mediambiental negatiu dels abocaments d'escombraries dispersa o dels mitjans inadequats d'eliminació de residus del producte en el medi ambient.

Per orientar els fabricants i facilitar l’aplicació d’aquestes mesures, la Unió Europea ha publicat una Guia, “Directrius sobre productes de plàstic d'un sol ús d'acord amb la Directiva (UE) 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, sobre la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic sobre el medi ambient”.

Restriccions a determinats productes plàstics d’un sòl ús..