L'oci nocturn en espais interiors torna a tancar les portes a partir d'aquest cap de setmana

Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. que tanca l'interior de les discoteques

A partir d'aquest divendres, 9 de juliol, ha entrat en vigor la mesura mitjançant la qual la Generalitat ha decidit tornar a tancar l'oci nocturn en espais interiors • també obligarà a fer Test d'Antígens (TA) o tenir la pauta completa de la vacuna per poder assistir a esdeveniments amb més de 500 persones

El Govern de la Generalitat ha decidit tornar a tancar l'oci nocturn en espais interiors a partir d'aquest cap de setmana

La mesura també obliga a fer TA o tenir la pauta completa per poder assistir a esdeveniments amb més de 500 persones. Una PCR de les últimes 12 hores també seria vàlida. Les activitats hauran de tancar a les 3 de la matinada.

Les mesures entren en vigor aquest 9 de juliol i, de moment, s'allargaran durant els propers 15 dies, fins a les 00.00 hores del dia 23 de juliol de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.. Així doncs, podran obrir les discoteques i locals d'oci nocturn amb zones totalment a l'aire lliure.

D'altra banda, per a les activitats que apleguin més de 500 persones serà obligatori passar un test d'antígens, tenir una PCR negativa amb 12 hores de vigència, o bé tenir un certificat que justifiqui la pauta completa de la vacunació.

1. Els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos que disposen únicament d'espais interiors no poden obrir al públic. Aquells locals i establiments que disposen de terrasses o espais a l'aire lliure poden obrir amb subjecció als requisits següents:

a) Els clients no poden utilitzar els espais interiors per a cap altra activitat que no sigui l'accés a les terrasses o espais a l'aire lliure i la utilització dels serveis higiènics. En cap cas hi poden romandre per a ballar ni per a rebre serveis de bar i restauració.

b) S'ha d'establir un control d'accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el qual s'ha de guardar durant un mes.

c) La disposició dels clients ha de limitar els grups a un màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents, amb la distància física d'1,5 metres entre diferents grups.

d) Es permet el ball amb mascareta.

e) S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.

f) En tot allò no previst en aquest apartat i sempre que no ho contradiguin, s'ha de donar compliment a les mesures previstes al Pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

2. Els serveis complementaris de bar i de restauració es poden prestar en les terrasses i espais a l'aire lliure amb subjecció a les condicions establertes per a la restauració a l'apartat 12 d'aquesta Resolució. No es permet el consum a peu dret, excepte en la barra, en la qual caldrà garantir en tot cas una separació interpersonal d'1,5 metres entre els clients, excepte que es tracti de convivents.

3. En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert, els són aplicables les limitacions assenyalades a l'apartat 10.1 d'aquesta Resolució i al Pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Als restaurants musicals, a més, els són aplicables les condicions de l'apartat 12 d'aquesta Resolució, tret de l'horari de tancament, que se subjecta al que disposa l'apartat següent. En aquesta tipologia de locals o establiments no està permès habilitar pistes o zones per a ball.

Les activitats hauran d'acabar abans de les 3 de la matinada.

Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/2048/2021, de 30 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents de la present Resolució.

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.