ES PUBLICA EL DOGC AMB LES NORMATIVES PER L'APERTURA DE L'OCI NOCTURN A PARTIR DEL 21 DE JUNY

RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Adjuntem la Resolució.

*Nota: A tenir en compte que sobre els horaris de les terrasses, s’aplica l’ordenança municipal vigent, sempre que no sigui menys restrictiva que l’establert pel PROCICAT i Finalment el DOGC no ha fet distincions amb l'horari de tancament entre discoteques i bars musicals. Tot màxim 3.30h. Si us plau tingueu en compte l'ordenança municipal.

Entrada en vigor i Durada

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 21 de juny de 2021. La durada de les mesures s'estableix fins a les 00.00 hores del dia 5 de juliol de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Activitats d'hostaleria i restauració

- Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres en qualsevol cas.

- En l'interior, l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- A les terrasses s'ha de garantir una *distància mínima degudament senyalitzada d'1,5 metres entre comensals de taules o grups de taules diferents*

- El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de sis persones a l'interior i de *deu persones en terrasses* i espais a l'aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

- El servei només es pot dur a terme de les 06.00 hores a les 01.00 hores del dia següent. Els clients no podenromandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària. Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi están ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es poden dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 3 d'aquesta Resolució.

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT

Horaris de tancament

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00 hores i les 01.00 hores del dia següent en cas d'activitats  (...)establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

(...) En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores. L'horari d'obertura i de tancament dels locals o establiments en què es realitzen activitats recreatives musicals (...) l'hora màxima de tancament les 03.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament d'acord amb l'Ordre esmentada. No són d'aplicació els perllongaments ni els horaris especials dels previstos als articles 4, 6 i 7 de l'Ordre 358/2011.

Consum de tabac i assimilats

No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.

Tampoc es permet fumar, consumir altres productes del tabac ni consumir cigarretes electròniques en les àrees destinades al públic dels esdeveniments i activitats multitudinàries (a partir de 1.000 persones) a l'aire lliure.

Activitats recreatives musicals.

Els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos poden obrir al públic amb subjecció als requisits següents:

a) En els espais interiors s'ha de limitar l'aforament al 50% de l'autoritzat.

b) S'ha d'establir un control d'accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el qual s'ha de guardar durant un mes.

c) S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

d) La disposició dels clients ha de limitar els grups a un màxim de sis persones en l'interior i de deu persones en l'exterior i amb la distància física d'1,5 metres entre diferents grups.

e) Es permet el ball a la pista amb mascareta.

f) S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.

g) En tot allò no previst en aquest apartat i sempre que les contradiguin, s'ha de donar compliment a les mesures previstes al pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

2. Es permet l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració en els locals i establiments relacionats a l'apartat 1, amb subjecció a les condicions establertes per a la restauració a l'apartat 11 d'aquesta Resolució. Addicionalment, el consum de begudes es farà sempre amb una separació interpersonal d'1,5 metres entre els clients, excepte que es tracti de convivents.

3. En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert, els són aplicables les limitacions assenyalades a l'apartat 9.1 d'aquesta Resolució i al pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Als restaurants musicals, a més, els són aplicables les condicions de l'apartat 11 d'aquesta Resolució, tret de l'horari de tancament, que se subjecta al que disposa l'apartat següent.

4. L'horari de tancament dels locals o establiments a què fa referència aquest apartat és l'establert a l'apartat 3 d'aquesta Resolució.

5. També es poden reprendre les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en aquest apartat, amb l'ús de mascareta.

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es recomana queno superin el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.

En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, *no s'hi permet el consum ni d'aliments ni de begudes*. S'exceptuen d'aquesta prohibició el consum d'aliments i begudes en espais públics habilitats amb mobiliari per a aquest consum (àrees de lleure, de descans, de pícnic i similars.

Us podeu descarregar la Resolució en el següent enllaç:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/1858344-apertura-oci-nocturn-21-06-21.pdf