Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la covid-19.

El DOGC publica avui l’ordre del Departament d’Economia i Hisenda on es defineixen els tràmits i els criteris per poder accedir als ajuts

Les sol·licituds es podran presentar a partir de la setmana vinent i fins a finals de mes al Canal Empresa, mitjançant el tràmit d’inscripció prèvia

La línia d’ajuts va destinada a 191 sectors que aglutinen gairebé 190.000 empreses

El DOGC publica avui l’Ordre del Departament d’Economia i Hisenda que posa en marxa la tramitació per accedir a la línia d’ajuts extraordinaris directes de 993 milions d’euros destinats a empreses i autònoms que s’han vist afectats econòmicament per la pandèmia de la Covid-19. El Govern de la Generalitat i els principals agents econòmics i socials del país van presentar aquest dilluns, en un acte al Palau per la Generalitat, l’acord assolit que estableix el mètode per distribuir aquests ajuts, derivats del Reial Decret Llei 5/2021 de 12 de març de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19, i que busca rescatar el teixit productiu de Catalunya i protegir els llocs de treball.

 

L’objectiu d’aquesta línia és cobrir els deutes pendents amb proveïdors, amb entitats  financeres i el pagament de deutes derivats dels costos fixos. Aquests deutes han d’haver meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedir de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Els beneficiaris de la línia, podran ser empreses i treballadors autònoms d’un total de 191 sectors econòmics (inclosos en els CNAE-2009) que hagin realitzat l’activitat econòmica durant els darrers dos anys i continuïn el 2021, i que el 2020 hagin declarat un descens del volum anual d’operacions de més d’un 30% de la seva activitat, respecte a l’exercici anterior. Les empreses beneficiàries hauran de tenir la residència fiscal a Catalunya, excepte aquelles que tinguin una facturació superior, que poden presentar les sol·licituds, d’acord amb la normativa estatal, en diverses comunitats autònomes.

El govern i els agents econòmics i socials de Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT van consensuar aquest dilluns ampliar el sectors d’activitat amb l’objectiu de beneficiar el màxim nombre de beneficiaris dels ajuts definits pel Govern espanyol al Reial Decret Llei 6/2021, de 20 d’abril, de 95 a 191, el que representa un total de 189.861 empreses i professionals.

 L’odre de la inscripció prèvia no donarà preferència en l'atorgament de l'ajut

D’acord amb el text publicat avui, la sol·licitud dels ajuts es farà a través del tràmit d’inscripció prèvia, en el marc del Decret Llei 46/2020, de 24 de novembre que regula el règim dels ajuts extraordinari concedits en la situació excepcional de pandèmia. La voluntat és facilitar els tràmits als interessats i disposar de la informació necessària per poder atorgar i pagar els ajuts de la forma més òptima i ràpida possible. Això vol dir que les persones o empreses interessades i possibles beneficiàries que compleixin amb els requisits mínims que preveu la línia, podran omplir un formulari per inscriure’s abans que es publiquin les bases reguladores i la convocatòria dels ajuts. La inscripció prèvia, però, no dona preferència en l'atorgament de l'ajut. Segons l’Ordre, la presentació del formulari d’inscripció prèvia permet al departament d’Economia i Hisenda verificar amb l’AEAT les dades necessàries per autoritzar l’ajut.

El formulari d’inscripció prèvia, disponible al portal corporatiu del Canal Empresa , es podrà presentar a partir de la setmana vinent i fins al 30 de juny. Al portal Tràmits gencat també es pot trobar informació detallada sobre l’obtenció dels sistemes d’identificació i signatura electrònica necessaris per poder tramitar la sol·licitud.

El Departament d’Empresa i Treball farà públic durant els propers dies les bases reguladores dels ajuts.

El detall

A qui va dirigit

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):

 • que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en els CNAEs que es troben en el llistat de l’annex i 
 • que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i 
 • que la continuïn exercint en l’actualitat, i 
 • que es trobin en alguna de les següents situacions:
 • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’IVA o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 
  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils. 
  En cas d’empresari o professional que declari per règim d’estimació directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé pels que facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’IRPF, l’Impost de Societats (IS) o l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR) en el seu cas corresponent.
 • Que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF. S’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que en l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.
 • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

No poden ser destinataris

Aquells empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complir els requisits dels apartats anteriors, 

 • Els qui aplicant el mètode d’estimació directa hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2019
 • Els qui amb estimació directa del volum d’operacions tenen un volum de deutes pendent subvencionable inferior a 4.000 €
 • Els qui tributant l’Impost sobre Societats o l’Impost sobre la Renda de no Residents en l’exercici 2019, hagi resultat negativa la base imposable d’abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives
 • Els qui tinguin ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos d’acord amb el Marc Nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 d’abril de 2020, i les seves modificacions. Aquest import és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.

Finalitat

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditorsfinancers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si és procedent, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Límit màxim ajuts

-Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF: 3.000 €.

-Empresaris i professionals amb caiguda 30 % volum operacions:

 • 40 % de la caiguda del volum operacions que superi el 30 % per empreses i professionals que tinguin un màxim de 10 empleats.
 • 20 % de la caiguda del volum operacions que superi el 30 % per empreses i professionals que tinguin més de 10 empleats.
 • L’ajut no podrà ser inferior a 4.000 € ni superior a 200.000 €.

Compromisos

-Mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30/06/2022

-No repartir dividends durant el 2021 i 2022

-No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant 2 anys des de la data de concessió de l’ajut

Termini inscripció prèvia

21/06/21 9 h. – 30/06/21 15 h.

Procediment inscripció

Omplir i presentar el formulari normalitzat d’inscripció prèvia

Portal d’inscripció https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-COVID-19

Enllaç CNAEs

 http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/intern/preguntes-frequents-sobre-els-ajuts-de-suport-a-la-solvencia/glossari/#bloc2

Podeu consultar l'ordre publicada avui al DOGC aquí.