Publicades al DOGC les noves mesures restrictives d'activitat i mobilitat que seran vigents fins el proper 15 de març

Avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

Us recordem els trets més destacables:

 

MOBILITAT

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius especificats al punt 2 d’aquesta Resolució. 

 

La limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya queda acotada a l’àmbit comarcal, amb les excepcions justificades previstes a l’apartat 2.1.

 

REUNIONS LABORALS

Es poden celebrar activitats laborals de més de 6 persones en els hotels, aplicant i respectant el 50% de l’aforament màxim permès i totes les mesures de seguretat i higiene requerides.

Continua suspesa la celebració presencial de congressos, convencions i fires comercials. (apartat 8)

 

VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 8 de març de 2021.

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 15 de març de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

 

Cóm afecta a l'Hostaleria i la Restauració? (apartat 14)

 

1. Allotjaments

Pel que fa a l’afectació concreta sobre l’activitat hotelera no hi ha novetats. 

 

Aforaments permesos: 

Les zones comunes dels hotels continuen habilitades al 50% de la seva capacitat.

 

En els espais de restauració es poden produir els següents supòsits:

- espai de restauració només per clients allotjats a l’hotel: aforament al 50% + mesures de seguretat establertes.

- espai de restauració per clients allotjats + clients no allotjats: aforament al 30% + mesures de seguretat establertes (salvo que es disposin en espais diferenciats i separats).

- 100% Terrasses: terrasses sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra

 

Servei de Restauració dels Hotels

 

Horari:

Atenció al client allotjat

- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.

- Sopars - Fins a les 22:00 hores

Atenció al client no allotjat

- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.

 

Servei de recollida i lliurament a domicili

- Servei de recollida des de les 6:00 hores fins a les 22:00 hores

- Servei de lliurament a domicili des de les 6:00 hores fins fins a les 23:00 hores

 

La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

 

Mesures:

- Sempre a taula

- Màxim grups de 4 persones per taula, o bombolles de convivència (sense límit)

- Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules diferents

- Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència

- Ventilació: L’annex 1 d’aquesta Resolució estableix els paràmetres pertinents que s’han de complir per la ventilació dels espais.

 

2. Restauració

 

Pel que fa a l’afectació concreta sobre l’activitat de Restauració, tampoc hi ha novetats. 

 

Aforaments permesos: 

- 30% interior de l'establiment

- 100% Terrasses: terrasses sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra

 

Horari d'activitat (franges horàries)

- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.

- La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

- Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei

 

Servei de recollida i lliurament a domicili

- Servei de recollida des de les 6:00 hores fins a les 22:00 hores

- Servei de lliurament a domicili des de les 6:00 hores fins fins a les 23:00 hores

 

Mesures:

- Sempre a taula

- Màxim grups de 4 persones per taula, o bombolles de convivència (sense límit)

- Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules diferents

- Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència

- Ventilació: L’annex 1 d’aquesta Resolució estableix els paràmetres pertinents que s’han de complir per la ventilació dels espais.

 

Es permet l'obertura al públic, de dilluns a divendres, dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials amb determinats condicionants, però roman suspesa l'obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.

 

Actes religiosos i cerimònies civils

 

-Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments (…) han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament i amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- Aquestes activitats, si es desenvolupen de forma estàtica, a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l'aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2, poden obrir, respectant el límit de l'aforament al 30%, fins a un màxim de 1.000 persones.

-Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d'afers religiosos i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2.

-En la declaració haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada als criteris establerts a l'annex 1. 3.

-La realització d'aquestes activitats ha de subjectar-se a les mesures establertes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Els seus horaris han de respectar les limitacions de mobilitat nocturna establertes a l'apartat 5.

 

Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

 

-En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert els són aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que s'hi dugui a terme el servei de bar.

-Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a restaurants musicals els és d'aplicació el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 14.

 

Activitats relacionades amb el joc

 

Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo

 

Descarregueu-vos aqui la Resolució