Línia d´ajuts directes per a microempreses, petites empreses i cooperatives per treballadors en situació d´ERTO

Línia d'ajuts directes per a microempreses, petites empreses i cooperatives per treballadors en situació d'ERTO

El Govern ha activat avui el nou pla trimestral d’ajuts directes  per als col·lectius i sectors més afectats per la covid-19. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui les bases de la línia adreçada a microempreses, petites empreses i cooperatives amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), que s’obrirà dilluns vinent, 15 de febrer.

D’altra banda, el DOGC d’avui també publica les Ordres per les quals s’obriran la setmana vinent els tràmits d’inscripció prèvia per a dos ajuts directes i extraordinaris:

  • L’ajut per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu amb dret a la prestació extraordinària, dotat amb 105 milions d’euros i que s’obrirà també dilluns vinent, 15 de febrer.
  • L’ajut per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la covid-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa de qualsevol sector d’activitat, que s’obrirà divendres 19 de febrer.

Línia d’ajuts directes per a microempreses, petites empreses i cooperatives per treballadors en situació d’ERTO

La línia té com a objectiu donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO de les microempreses, petites empreses i cooperatives. 

1. Requisits de l’ajut a micro i petites empreses i cooperatives

S’hi podran acollir les petites empreses, microempreses i les cooperatives amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’ERTO actiu en data de 31 de gener de 2021.

  • Petites empreses: menys de 50 treballadors i facturació anual de fins a 10 milions d’euros
  • Microempreses: menys de 10 treballadors i facturació anual de fins a 2 milions d’euros
  • Cooperatives: menys de 50 treballadors o socis cooperatius i facturació de fins a 10 milions d’euros

No s’hi podran acollir autònoms a títol individual, ni fundacions o empreses participades en més d’un 50% per capital públic.

Per demanar els ajuts, l’empresa haurà de tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021 i comprometre’s a mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021 respecte al 31 de desembre de 2020. En cas d’incompliment d’aquest manteniment dels llocs de treball, es revocarà la subvenció i s’haurà de reintegrar la totalitat de l’import rebut, juntament amb els interessos de demora corresponents. PIMEC va expressar el seu total desacord a aquest aspecte. 

2. Inici sol·licituds

Els ajuts es podran demanar a partir de dilluns vinent, 15 de febrer, a les 12.00 hores, i fins al dia 22, a les 12.00 hores.

3. Presentació de les sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds es farà temàticament a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es pot trobar al web del Consorci  de Comerç, Artesania i Moda, del Canal Empresa o del Departament d’Empresa i Coneixement. Per tal d’agilitar la tramitació, el procediment inclourà una declaració responsable, on els sol·licitants acreditaran que compleixen els requisits. D’aquesta manera, el control administratiu del compliment dels requisits es farà a posteriori, un cop fet el pagament.

Les subvencions s’atorgaran per concurrència competitiva, i el criteri de valoració serà la disminució de la facturació de l’exercici 2020 respecte a l’any anterior. Es donarà prioritat a les empreses que hagin patit majors pèrdues percentuals.

En el cas que l’empresa o cooperativa s’hagi creat després de l’1 de gener de 2019 es calcularà la caiguda de la facturació de la manera següent:

2020

a) Si l’empresa s’ha creat abans del 30 de setembre de 2019, es compararà la facturació de l’últim trimestre de 2019 amb la de l’últim trimestre de 2020.

2021

b) Si l’empresa s’ha creat a partir de l’1 d’octubre de 2019, es compararà la mitjana de facturació dels dos primers mesos de vida de l’empresa amb la facturació de gener de 2021.

Els sol·licitants podran consultar si se’ls ha atorgat l’ajut al tauler electrònic de la Generalitat. Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats.

4. Quantia de l’Ajut, Pagament i Verificació

L’ajut consistirà en 2.000€ per treballador en situació d’ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000€ per empresa beneficiària.

L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament a partir del moment en que es resolgui la concessió de la subvenció.

Les actuacions de verificació podran ser administratives o sobre el terreny

5. Compatibilitat dels Ajuts i acumulació

Aquests ajuts són compatibles i acumulables amb la resta d’ajuts procedents de qualsevol administració, ens, etc de la UE o organisme Internacional, sempre que, en el cas de l’acumulació, no superin els 800.000€.

6. Links d’interès

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

Infografia Línia d’ajuts al treball autònom (1r trimestre)