Reial Decret 817/2021 de 28 de setembre, pel qual es fixa el Salari Mínim Interprofessional pel 2021

El Reial Decret estableix la quantia del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a les persones treballadores, fixes o temporeres, així com les empleades i empleats de la llar, amb efectes de l’1 de setembre de 2021.

Les noves quanties representen un increment de l’1,579% respecte a les previstes en el RD 231/2020, de 4 de febrer, on es fixava l’SMI pel 2020, i que es va prorrogar fins a l’aprovació del nou SMI pel 2021 en el marc del diàleg social.

Les quanties que s’estableixen són les següents:

1. El Salari Mínim Interprofessional es fixa en 13.510 euros bruts anuals965 euros bruts per 14 mensualitats o bé, 32,17 euros/dia, segons si el salari està fixat per dies o per mesos, una mesura acordada entre Govern i sindicats i que s'aplicarà amb efecte retroactiu des de l'1 de setembre de 2021.

  • Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzés jornada inferior es percebrà a prorrata.
  • La revisió de l’SMI establerta en aquest RD no afectarà l’estructura ni a la quantia dels salaris professionals que anessin percebent les persones treballadores quan els salaris en el seu conjunt i en còmput anual siguin superiors a l’SMI.

 

2. Les persones treballadores eventuals, temporers i temporeres i empleats/as de la llar, que en una mateixa empresa no excedeixin dels 120 dies, percebran, conjuntament amb l’SMI, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries, corresponent al salari de 30 dies en cadascuna d'elles, sense que la quantia del salari professional pugui ser inferior a 45,70 euros per jornada legal en l'activitat.

  • Pel que fa a les vacances, percebran conjuntament amb el salari mínim, la part proporcional corresponent a les vacances legals mínimes en els supòsits en què no existís coincidència entre el període de gaudi de les vacances i el temps de vigència del contracte.

 

3. D’altra banda, l’SMI dels empleats i empleades del servei de la llar que treballin per hores en règim extern serà de 7,55 euros per hora efectivament treballada.

En les quanties de l’SMI per dies o hores fixades es computen únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, minorar la quantia integra.