Es prorroguen les mesures una setmana més, sense canvis en el sector

S’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/2048/2021, de 30 de juny, mitjançant la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/1934/2021, de 18 de juny

Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents de la present Resolució.

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

En aquesta ocasió no incorpora modificacions que afectin la nostra activitat.

Fem un breu RESUM de l'actual situació

AFORAMENTS ALLOTJAMENTS

Les zones comunes dels hotels continuen habilitades al 50% de la seva capacitat.

Espai de restauració: aforament al 50% + mesures de seguretat establertes.

OBERTURA DE BARS I RESTAURANTS

El servei es podrà dur a terme de les 6 hores a les 01:00 hores.

Servei de recollida i lliurament a domicili

- Servei de recollida i lliurament a domicili des de les 6 hores fins a les 01:00 hores

Mesures:

- Sempre a taula

- Màxim grups de 6 persones per taula a interior i 10 persones a terrassa exterior, o bombolles de convivència (sense límit)

- Distància mínima senyalitzada de 2 metres a interior i 1,5 metres entre taules diferents a la terrassa.

- Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència

- Terrasses sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància de 1,5 metres entre taules i senyalització a terra

- Consum a la barra; la distància entre clients ha de ser d'1,5 metres

- Ventilació: L’annex 1 d’aquesta Resolució estableix els paràmetres pertinents que s’han de complir per la ventilació dels espais.

REUNIONS LABORALS

Es poden celebrar activitats laborals de més de 10 persones en els hotels, aplicant i respectant el 50% de l’aforament màxim permès i totes les mesures de seguretat i higiene requerides.

Congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables

- Es permet la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables.

- Es permet el 70% de l'aforament ordinari previst per a la celebració de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables, mantenint els límits de nombre màxim de persones de 1.000 o 3.000 en funció de les condicions de ventilació de la instal·lació de realització, i sens perjudici que es manté l'opció que es puguin superar aquests límits que afecten el nombre d'assistents amb l'autorització prèvia del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

- Es podran celebrar congressos, convencions i activitats firals que superin l'aforament del 70% i/o el nombre màxim de persones assistents, si així ho autoritza prèviament el Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, un cop emès informe favorable de l'ajuntament corresponent i sempre que es duguin a terme en un recinte firal i l'organització de l'activitat disposi d'un pla de contingència i prevenció de la COVID-19 amb mesures que respectin les previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Aperitius a peu dret

Es permet celebrar aperitius a peu dret en congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables:

- distància de seguretat d’1,5 metres entre les taules,

- que es presentin els aliments en format individual

- i que segueixin els criteris establerts en el pla sectorial corresponent aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS

1. Els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos poden obrir al públic amb subjecció als requisits següents:

a) En els espais interiors s'ha de limitar l'aforament al 50% de l'autoritzat.

b) S'ha d'establir un control d'accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el qual s'ha de guardar durant un mes.

c) S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

d) La disposició dels clients ha de limitar els grups a un màxim de sis persones en l'interior i de deu persones en l'exterior i amb la distància física d'1,5 metres entre diferents grups.

e) Es permet el ball a la pista amb mascareta.

f) S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.

g) En tot allò no previst en aquest apartat i sempre que les contradiguin, s'ha de donar compliment a les mesures previstes al pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

2. Es permet l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració en els locals i establiments relacionats a l'apartat 1, amb subjecció a les condicions establertes per a la restauració a l'apartat 11 d'aquesta Resolució. Addicionalment, el consum de begudes es farà sempre amb una separació interpersonal d'1,5 metres entre els clients, excepte que es tracti de convivents.

3. L'hora màxima de tancament és les 03.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament.

VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Resolució entra en vigor dilluns, 5 de juliol de 2021.

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s’estableix fins a les 00:00 hores del dia 12 de juliol de 2021, sens perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.