Empresa i Treball obre els ajuts del Pla de Subvencions anual 2021 per als sectors del comerç, els serveis i la moda

Avui s’ha obert el tràmit telemàtic per sol·licitar a través de Canal Empresa les ajudesl, que es podran demanar fins el 15 de juliol

El pla, dotat amb 8,8 milions d’euros, inclou 8 programes que incideixen en les principals necessitats del sector. Com a principals novetats, destaca la línia de foment de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs) i els ajuts específics al comerç en municipis amb alta dependència econòmica del turisme

Així mateix, contempla una línia per a la transformació digital de les empreses comercials. A més, preveu un programa específic per a la reactivació i transformació de la moda catalana.

El Departament d’Empresa i Treball, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), ha obert avui el tràmit per sol·licitar els ajuts del Pla Anual de Subvencions 2021, adreçat als sectors del comerç, els serveis i la moda. Enguany, aquest pla, dotat amb 8,8 milions d’euros, vol incidir especialment en ajudar a les empreses en el seu procés de la transformació digital i a impulsar nous models de gestió. El tràmit telemàtic per demanar els ajuts a través de Canal Empresa estarà obert fins el 15 de juliol.

El pla inclou 8 programes que incideixen en les principals necessitats del sector del comerç. S’alinea amb l’estratègia marcada per l’Agenda Comerç 20/21, el full de ruta del comerç català, fet per i amb el sector que identifica els reptes estratègics i les línies a seguir en els següents àmbits d’actuació: prestigi i promoció; formació, talent i emprenedoria; transformació tecnològica; territori i persones; i models de competitivitat.

Com a principals novetats, el pla d’ajuts anual inclou una línia de foment de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs) i ajuts específics al comerç en municipis amb alta dependència econòmica del turisme.

Així mateix, contempla una altra línia de suport a la transformació digital de les empreses comercials. A més, preveu un programa específic per a la reactivació i transformació de la moda catalana.

La línia d’ajuts per a l’obertura de locals comercials buits i millora i reforma d’establiments, inclosa dins del pla, s’obrirà el proper mes de setembre, atenent les peticions del sector.

Beneficiaris: autònoms, pimes de comerç al detall i serveis, paradistes de mercats, associacions i entitats, i administracions locals

Aquests ajuts s’adrecen a autònoms i pimes de comerç al detall i de serveis, individuals o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda, i centrals de compra), amb almenys un establiment operatiu a Catalunya. També s’hi podran acollir els titulars de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Dins les empreses de serveis s’inclouen les següents activitats empresarials: tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparació, agències de viatge detallistes, tintoreria i bugaderia, perruqueries i salons d’estètica, bars i restaurants, serveis de menjar preparat i càtering, i serveis de lloguer d’esquís.

Així mateix, el pla inclou programes adreçats a entitats territorials i sectorials, gremis i associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris, i a administracions locals.

Procediment de sol·licitud

La sol·licitud dels ajuts s’ha de fer telemàticament a través del portal Canal Empresa, utilitzant els models normalitzats disponibles a Canal Empresa, al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) o del Departament d’Empresa i Coneixement. La documentació requerida es pot consultar a les bases publicades..

Contingut del pla de subvencions anual de CCAM 2021:

1.- Programa de suport a les entitats representatives del sector comerç

La finalitat del programa és donar suport a les entitats més representatives del sector del comerç de forma contrastada, que tenen representació territorial o bé son entitats que agrupen empresaris multisectorials que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes.

L’objectiu concret és impulsar accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per a les associacions del Comerç 2021” per tal de multiplicar el seu impacte. Així mateix, es vol promoure la participació activa de les entitats més representatives en el pla de Xoc PostCovid-19 desenvolupat des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) per al sector.

S’adreça a entitats del sector del comerç, sense ànim de lucre que tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, o en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys quinze eixos comercials, i que comptin amb Pla d’Actuacions anual, com a mínim, dels darrers 3 anys.

El programa subvencionarà els següents tipus d’accions: derivades de la coordinació i tutorització per implementar els Plans d’Actuacions per a les associacions de comerç 2021, de participació activa en la implementació del pla de Xoc PostCovid-19, projectes de dinamització comercial a nivell associatiu, projectes de transformació digital, projectes de millora del coneixement, organització d’activitats i formació per prestigiar i desenvolupar el talent, foment de la internacionalització, accions de per a la innovació i actuacions per la recerca de talent.

Els ajuts seran de fins el 80% del cost, amb un màxim de 40.000 euros (dels quals, es podran destinar com a màxim 10.000 euros a despeses de gestió i estructura). Caldrà una despesa mínima de 3.000 euros.

2.- Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda

Emmarcat en l’àmbit Territori i Persones de l’Agència Comerç 20/21, aquest programa vol enfortir el model associatiu actual i dotar-lo d’eines per enfortir els seus reptes sectorials i/o territorials de forma integral. Així mateix, té com a objectiu contribuir a la revitalització del teixit productiu i dels seus associats per superar els efectes e la Covid-19, i promoure la col·laboració les economies d’escala, sinèrgies i serveis compartits entre associacions i altres agents sectorials del territori.

Seran beneficiaris les entitats del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda. Concretament s’hi podran acollir entitats territorials sense ànim de lucre, gremis i entitats territorials sense ànim de lucre, empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra) i associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Entre les despeses subvencionables, s’inclouen les accions derivades de la implementació del Pla d’Actuació de l’Entitat (PAE), que ha de definir el conjunt d’actuacions previstes per a la reactivació de les empreses que representen així com els indicacions per a l control i seguiment del pla. S’inclouran accions de recuperació de les vendes, d’enfortiment de la solvència financera, de promoció i estímul de la demanda i les accions adreçades a la creació de sistemes efectius i àgils de venda online i la seva logística, entre d’altres.

Pel que fa les quanties, en el cas de les entitats territorials, els ajuts seran de fins el 80% del cost, amb un màxim de 26.000 euros (dels quals es podran destinar com a màxim 10.000 euros a despeses de gestió i estructura). En el cas dels gremis i entitats sectorials, els ajuts seran de fins el 80% del cost, fins un màxim de 12.000 euros (amb un màxim de 5.000 euros per a despeses de gestió i estructura).

De la seva banda, les empreses agrupades rebran un ajut de fins el 80% del cost, amb un màxim de 8.000 euros (amb un màxim de 4.000 euros per a despeses de gestió i estructura). En tots els casos, caldrà una despesa mínima de 3.000 euros.

3.- Programa de suport en la transformació digital

L’objectiu d’aquest programa és potenciar el coneixement i la incorporació de les noves tecnologies digitals en les empreses de comerç i serveis i de les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. També vol facilitar eines que permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potenciï la omnicanalitat, creant estratègies que integrin la botiga física i online, i millorar el posicionament i la presència d’internet en el sector comerç per fer-lo més competitiu en l’era postCovid-19.

El programa s’adreça a autònoms i empreses de comerç, serveis, i parades de mercats municipals.

Entre les despeses subvencionables s’inclouen les webs personalitzades, accions de promoció i campanyes de comunicació i màrqueting digital, botigues online a partir d’establiment físic que facilitin click and collect, digitalització del punt de venda, projectes d’estratègia digital que tinguin com a finalitat l’omnicanalitat, i projectes i estudis de consultoria digital.

Els ajuts seran de fins el 70% del cost, amb un màxim de 5.000 euros, i caldrà una despesa mínima de 1.000 euros.

4.- Programa de suport per a l’obertura de comerços i per a la reforma i millora d’establiments

Aquest programa vol incidir en la dinamització del comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi o al cas antic i els seus eixamples, i alhora garantir un mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial. També vol donar resposta als efectes econòmics derivats de les mesures adoptades per fer front a la Covid-19.

Els beneficiaris són autònoms i empreses comercials i de serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercat municipals sedentaris i no sedentaris.

El programa dona cobertura a dos supòsits: d’una banda, la recuperació de locals buits, i d’una altra, ala reforma d’establiments. Pel que fa a la recuperació de locals buits, seran subvencionables les despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

En relació amb la reforma, es cobreixen les despeses derivades de la reforma o millora d’establiments comercials, de serveis, i de parades de mercats sedentaris i no sedentaris. Les botigues a peu de carrer i les parades de mercats municipals hauran d’acreditar una antiguitat d’almenys 10 anys, i de 5 anys, en el cas de les parades de mercat no sedentari.

Els ajuts seran de fins el 50% del cost, amb un màxim de 5.000 euros, i es requerirà una despesa mínima de 2.000 euros. 

Aquesta línia s’obrirà el proper mes de setembre, donant resposta a les peticions del sector.

5.- Programa de suport a projectes per a l’activació comercial a municipis amb alta dependència turística

L’objectiu del programa és promoure projectes d’activació comercial a diversos municipis de Catalunya afectats per la crisi sanitària derivada de la Covid-19, prioritzant els municipis de més de 5.000 habitants i amb alta dependència de la demanda turística.

Podran acollir-s’hi entitats associatives empresarials territorials o sectorials i també ajuntaments, els seus organismes dependents o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

El programa subvencionarà  les següents tipologies de projectes d’activació comercial:

  • Per a municipis d’entre 5.000 i 1.000.000 habitants, amb una població estacional equivalent igual o superior al 105% de la seva població resident.
  • Per a municipis de 5.000 habitants o menys, que acreditin que la seva economia té una elevada dependència del turisme.
  • Per a agrupacions de municipis, cap dels quals superi els 50.000 habitants, que acreditin una elevada dependència econòmica del turisme i comptin amb una entitat representativa a nivell supralocal.

Els ajuts seran de fins el 100% del cost, amb un màxim de 20.000 euros. Serà necessària la realització d’un projecte que inclogui objectius i indicadors i una despesa mínima de 3.000 euros.

6.- Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç

Emmarcat en l’àmbit “Territori i Persones” de l’Agenda de Comerç 20/21, aquest programa té com a objectius aconseguir l’obertura de locals buits en zones definides i determinades; estimular el comerç, l’activitat econòmica, i l’ocupació de la zona; atraure aquella oferta local de la que el municipi té mancances; i potenciar la col·laboració publicoprivada.

Els beneficiaris seran els ajuntaments i els seus organismes vinculats o dependents, les entitats municipalistes, els consells comarcals, les mancomunitats i les entitats municipals descentralitzades. El programa subvenciona tant la definició de projectes de recuperació de locals comercials buits per part de les entitats municipals sol·licitants, com la implementació d’aquests projectes. 

Els ajuts a la definició de projectes seran de fins el 50% del cost, amb un màxim de 7.000 euros. Entre les despeses subvencionables s’inclouen totes aquelles despeses externes relacionades amb la diagnosi comercial i/o la definició de l’estratègia.

De la seva banda, els ajuts a la implementació d’aquests projectes seran de fins el 50% del cost, amb un màxim de 10.000 euros, i donaran cobertura a despeses externes relatives a la realització de les actuacions previstes i les despeses de difusió i publicitat. Per demanar l’ajut caldrà que les accions subvencionables tinguin un cost mínim de 3.000 euros.

7.- Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs)

L’objectiu és donar suport a les associacions territorials en la iniciativa de crear i definir Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs). Amb aquesta línia d’ajuts es vol impulsar la LLEI 15/2020de les APEUs, aprovada el desembre passat, que estableix les bases d’aquest nou model de gestió i promoció econòmica basat en la col·laboració públicoprivada.

Se’n podran beneficiar els ajuntaments i els organismes vinculats o dependents, les entitats municipalistes, els consells comarcals, les mancomunitats i les entitats municipals descentralitzades. També les associacions comercials territorials.

Entre les despeses subvencionables s’inclouen les despeses externes per a la creació i definició de l’APEU —com les derivades de la delimitació del perímetre de l’APEU, memòria justificativa, plànol del perímetre delimitat, pla d’actuació, estatuts de l’entitat gestora, proposta de conveni amb l’ajuntament o de la realització de jornades de sensibilització per impulsar la creació de l’APEU— i les despeses de difusió i publicitat.

Els ajuts subvencionaran fins el 90% del cost, amb un màxim de 20.000 euros, i caldrà realitzar una despesa mínima de 3.000 euros..

Programa de reactivació i transformació de la moda

El Pla d’ajuts anual del CCAM també inclou un programa per a la reactivació i transformació de la moda, adreçat específicament al sector de la moda català. Aquest programa té com a objectiu donar suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda catalans, i augmentar el grau d’adaptació al mercat dels dissenyadors i marques de moda, tant pel que fa a la transformació digital, com a la sostenibilitat i a la internacionalització.

S’adreça a autònoms i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector moda i que hagin endegat al 2021 projectes que incloguin la transformació digital, la sostenibilitat o al internacionalització de la marca i/o que estiguin en fase de reactivació de la seva marca i/o projecte empresarial.

Entre les despeses subvencionables s’inclouen les derivades d’assessorament extern, de participació en fires internacionals de moda, inversions en transformació digital o de millora del grau de sostenibilitat, i també despeses fixes d’estructura com el lloguer, despeses de confecció, i compra de productes i matèria prima.  

Els ajuts seran de fins al 100% del cost, amb un màxim de 3.000 euros. Caldrà una despesa mínima de 1.000 euros.