CANVIS DE MESURES PER LA RESTAURACIÓ A PARTIR DEL 20/05/21. El TSJ de Catalunya estima la petició dels hostalers d'augmentar l'aforament a l'interior i retardar el tancament dels seus establiments a les 24 hores

CÓM QUEDA LA RESOLUCIÓ SLT/1392/2021, DE 7 DE MAIG, PER LA QUAL ES PRORROGUEN I ES MODIFIQUEN LES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 AL TERRITORI DE CATALUNYA DESPRÉS DE L’ AUTO DE 20 DE MAIG DE 2021 DEL TSJC PROCEDIMENT ORDINARI 204/2021, Número de Sala 1.656/2021- (Pieza separada de medidas cautelares)

El DOGC de 8 de maig de 2021 publicava la RESOLUCIÓ SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta Resolució va entrar en vigor el dia 9 de maig de 2021 i la durada de les mesures s'estableixia fins a les 00:00 hores del dia 24 de maig de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de

Us recordem que continuen vigents els Plans sectorials per fer front a la COVID-19 aprovats en el marc del Pla estratègic del desconfinament per la COVID-19 del Govern de Catalunya, i en el que els diferents departaments de la Generalitat han elaborat plans sectorials amb les mesures previstes per a l’etapa de la represa i per a cada un dels seus àmbits competencials.

Paral,lelament, avui, 20 de maig de 2021, el TSJC ha ditat un AUTO que modifica de manera important la RESOLUCIÓ

Resum dels trets més destacables que afecten el sector, COMBINANT la Resolució i l’AUTO del TSJC

HORARIS TANCAMENT

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores en cas d'activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres.

Els  serveis de restauració fins les 24h, i  la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili. Fins les 23h (el TSJC no entra a valorar aquestes dues activitats)

 La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública. En cap cas aquest caràcter essencial s'aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari entre les 22.00 i les 6.00 hores.

 

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

- El consum es podrà realitzar a la taula i a la barra (després AUTO del TSJC), sempre que hi hagi una separació d’ 1,5m entre comensals.

- En l'interior, l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat (després AUTO del TSJC)i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

- Es limita a sis (després AUTO del TSJC) el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

- El servei de restauració només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 24:00 hores (després AUTO del TSJC). Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.

Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 3 d'aquesta Resolució.

Entre les 06.00 hores i les 23.00 hores en cas de (…) serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

 L’Auto del TSJC no fa referència en cap cas al servei a domicili o per recollida, i per tant, queda com estava

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT ( i ANNEX)

Tot això pot canviar amb la nova Resolució que el PROCICAT ha aprovat avui, i que ha traslladat al TSJC per a la seva valoració. Estarem atents a què incorpora o bé si la Generalitat presenta Recurs de Reposició en el plaç de 5 dies.