Ja està publicat el DOGC on, entre altres normatives, ens diu que ja es poden fer sopars!

Publicada al DOGC de 8 de maig de 2021 la RESOLUCIÓ SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 9 de maig de 2021 i la durada de les mesures s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 24 de maig de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/1278/2021, de 30 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents de la present Resolució.

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, així com les establertes a l'apartat 4 de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Us recordem que continuen vigents els Plans sectorials per fer front a la COVID-19 aprovats en el marc del Pla estratègic del desconfinament per la COVID-19 del Govern de Catalunya, i en el que els diferents departaments de la Generalitat han elaborat plans sectorials amb les mesures previstes per a l’etapa de la represa i per a cada un dels seus àmbits competencials.

 

Resum dels trets més destacables que afecten el sector

MOBILITAT

Es recomana que els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d'ús públic, es limitin en la mesura del que sigui possible, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, es recomana que s'adopti una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de convivència.

El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.

La bombolla de convivència fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible.

MESURES DE RESTRICCIÓ DE LA MOBILITAT NOCTURNA

S'exclouen mesures de restricció de la mobilitat nocturna

HORARIS TANCAMENT

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores en cas d'activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres i serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública. En cap cas aquest caràcter essencial s'aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari entre les 22.00 i les 6.00 hores.

REUNIONS LABORALS

Es poden celebrar activitats laborals de més de 6 persones en els hotels, aplicant i respectant el 50% de l’aforament màxim permès i totes les mesures de seguretat i higiene requerides.

Continua suspesa la celebració presencial de congressos, convencions i fires comercials. (apartat 18)

TROBADES FAMILIARS

 Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents.

No obstant això, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i que es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

No es consideren incloses en la prohibició les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic, així com les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries), les activitats extraescolars i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.

EMPRESES DE SERVEIS I COMERÇ MINORISTA

L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall queda condicionada als requisits següents:

a) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.

Queden exceptuats d'aquesta limitació els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials, de productes higiènics, els centres de veterinària, les llibreries, les perruqueries, els centres d'estètica, els concessionaris d'automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts amb subjecció a les mesures previstes en el pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

b) Que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes

Es permet l'obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials,

a) Els establiments i locals comercials que es troben ubicats dins dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials estan subjectes a les condicions d'obertura i a les excepcions establertes (reducció aforament 30% i aplicació mesures higièniques de prevenció)

b) Les zones comunes i de pas dels centres i recintes comercials es troben subjectes també a la limitació de l'aforament al 30% de l'autoritzat.

Els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials han d'establir sistemes de control d'aforament i fluxos. Es restringeix l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

c) Compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1.

d) Compleixin estrictament les mesures previstes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

L'activitat dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials se subjecta a les condicions establertes a l'apartat 11 d'aquesta Resolució (Activitats d'hostaleria i restauració)

 

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

- El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.

- En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

- Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 23:00 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.

Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 3 d'aquesta Resolució.

Entre les 06.00 hores i les 23.00 hores en cas de (…) serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT ( i ANNEX)

Allotjaments

Els AFORAMENTS de les zones comunes dels hotels continuen habilitades al 50% de la seva capacitat.

 

En els espais de restauració es poden produir dos supòsits:

- espai de restauració només per clients allotjats a l’hotel: aforament al 50% + mesures de seguretat establertes.

- espai de restauració per clients allotjats + clients no allotjats: aforament al 30% + mesures de seguretat establertes (excepte si es disposa d’ espais diferenciats i separats pels uns i els altres).

 

 

En quant als bars i restaurants dels Allotjaments, l’Horari d’atenció al client allotjat a l’Hotel és el genèric aprovat per la restauració (des de les 6h fins les 23h)sense limitació de franges horàries.

 

En quant al Servei de recollida i lliurament a domicili, és des de les 6h fins a les 23:00 hores

 

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 50% de l'aforament i amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Aquestes activitats, si es desenvolupen de forma estàtica, a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l'aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2, poden obrir, respectant el límit de l'aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d'afers religiosos i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2.

La realització d'aquestes activitats ha de subjectar-se a les mesures establertes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

ACTIVITATS CULTURALS, D'ESPECTACLES PÚBLICS, RECREATIVES I ESPORTIVES. PARCS I FIRES D’ATRACCIONS

(…) En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert els són aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que s'hi dugui a terme el servei de bar.

Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a restaurants musicals els és d'aplicació el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 11 d'aquesta Resolució (i no 13, com s’indica per error a la Resolució).

 Les activitats esmentades en el primer i segon paràgraf de l'apartat anterior, si es desenvolupen a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l'aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2, poden obrir, respectant el límit de l'aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2. En la declaració haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat .

(…)

Els parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables, poden reobrir amb subjecció a una limitació en l'aforament autoritzat del 30% i amb subjecció a les mesures establertes al pla sectorial corresponent aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. També poden reobrir els locals i establiments de restauració integrats en els parcs i fires d'atraccions subjectes a les condicions establertes a l'apartat 11 d'aquesta Resolució.

Es mantenen les activitats lúdiques que es desenvolupen en espais tancats amb subjecció a una limitació en l'aforament autoritzat del 30%. En tot cas, roman suspesa l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració.

ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL JOC

Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo poden obrir al públic amb una limitació de l'aforament al 30% de l'autoritzat i un màxim de 100 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

La disposició dels clients ha de limitar els grups a un màxim de sis persones i amb la distància física de dos metres entre diferents grups. S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions i donar compliment a les mesures previstes al pla sectorial dels establiments del joc aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

2. Si les activitats compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades per a tots els espais i locals oberts al públic i es garanteixin les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2, poden obrir respectant el límit de l'aforament al 30%, fins a un màxim de 250 persones.

El desenvolupament de les activitats en aquestes condicions requereix la presentació per part dels titulars de les activitats d'una declaració responsable.

Roman suspesa l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració en els salons de jocs, casinos i sales de bingo

CONGRESSOS, CONVENCIONS, FIRES COMERCIALS I FESTES MAJORS

Queda suspesa, amb caràcter general, la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

No obstant l'exposat, es podran celebrar presencialment congressos, convencions i activitats firals, amb l'autorització prèvia del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT de l'esdeveniment en concret, un cop emès informe favorable de l'ajuntament corresponent i sempre que es duguin a terme en un recinte firal i l'organització de l'activitat disposi d'un pla de contingència i prevenció de la COVID-19 amb mesures que respectin les previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT.

L'activitat dels mercats no sedentaris i les fires mercat resta condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Si les seves característiques no permeten aquesta adaptació, no es podrà dur a terme aquesta activitat.

ACTIVITATS POPULARS I TRADICIONALS

Es poden reprendre les activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per entitats públiques o entitats privades de base associativa, tant a l'aire lliure en un espai perimetrat i estàtic com en espais tancats, amb subjecció als requisits d'aforament i de limitació de persones establerts, en funció de les condicions de ventilació i de control d'accessos i mobilitat de l'activitat.

En tot cas, els assistents han d'estar asseguts.

Els participants han de complir en les actuacions i en els assajos les limitacions establertes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

INSPECCIONS

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 9 de maig de 2021.

La durada de les mesures s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 24 de maig de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Descarregueu-vos aquí la Resolució