Encara es pot sol·licitar l'ampliació de termini i carència dels préstecs ICO COVID fins al 15 de maig

Aquesta sol·licitud s'ha de realitzar en l'Entitat financera on va ser concedit el préstec.

Us recordem que està actualment obert el termini de sol·licitud d'ampliació de termini i manca en els prestem ICO COVID-19, fins el pròxim dia 15 de maig de 2021. 

 

Aquesta possibilitat que es dóna a pimes i autònoms com un gest important davant la situació actual, troba a faltar que no s'hagin inclòs els ICO Sector Turístic i activitats connexes Covid 19/Thomas Cook en aquesta acció, alguna cosa que donada la situació del sector turístic és més que manifesta la seva necessitat, donada la situació econòmica i les restriccions que continuen vigents en determinats territoris.

 

Us posem a la vostra disposició UN MODEL DE CARTA DE SOL.LICITUD. Enllaç:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/solicitud-de-extension-de-los-plazos-de-vencimiento-y-carencia-ico-covid-19.pdf

 

Cal tenir en compte que, per a poder sol·licitar l'ampliació del termini i/o període de carència previstos, i com s'indica en el mateix Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, l'autònom o empresa (d'ara endavant deutor) haurà de complir els següents requisits:

 

  • Que el deutor sol·liciti l'ampliació en l'entitat financera que li va concedir el finançament avalat.
  • Que l'operació de finançament avalat no estigui en mora (impagada més de 90 dies), ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants atorgats per l'entitat al mateix client.
  • No figurar en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) en la data de formalització de l'extensió.
  • Que l'entitat financera no hagi comunicat a l'entitat concedent de l'aval cap impagament de l'operació avalada amb el deutor en la data de la formalització de l'extensió.
  • Que el deutor no estigui subjecte a un procediment concursal.
  • Que el finançament avalat, concedit en el marc de la Línia d'Avals Liquiditat del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, per a la qual se sol·licita l'ampliació de terminis o període de carència s'hagi formalitzat abans del dia 18 de novembre de 2020.
  • Que el deutor compleixi, per a sol·licitar l'extensió de l'aval, amb els límits establerts en la normativa d'Ajudes d'Estat de la Unió Europea.

 

També es recorda a les pimes i autònoms l'estudi realitzat per a PIMEC,  relatiu a la responsabilitat patrimonial de l'Administració a causa de les resolucions dictades en el context de la pandèmia, recolzat en l'article 106.2 de la Constitució Espanyola.