Resum dels nous ajornaments de quotes a la Seguretat Social per a empreses i autònoms

La Seguretat Social ha publicat un document de preguntes freqüents sobre els nous ajornaments de quotes a la Seguretat Social per a empreses i autònoms. Recordem que amb el començament de l'any han entrat en vigor noves moratòries en les quotes a la Seguretat Social. Aquests ajornaments es troben regulats en la disposició final 43 de la Llei 11/2020 de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021 (LPGE) i estan dirigits a empreses i autònoms que es trobin al corrent de les seves obligacions i no tinguin cap altre ajornament en vigor.

 

En el cas dels treballadors autònoms, la moratòria abasta les quotes la meritació de les quals correspongui als mesos de gener a març del 2021. Per a les empreses, entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021. A continuació, facilitem les respostes de la seguretat Social a les preguntes més freqüents sobre aquestes mesures:

 

Qui pot sol·licitar-ho?

L'empresari (persona física o jurídica) o el treballador autònom, en nom propi o mitjançant el seu representant o el seu autoritzat RED, sempre que no presenti deute amb anterioritat als períodes afectats per la mesura, ni tingui un ajornament anterior vigent.

 

Quines quotes són susceptibles d'ajornament?

En el cas de les empreses: Les quotes amb la Seguretat Social -i per conceptes de recaptació conjunta- la meritació de les quals tingui lloc entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021.

En el cas dels treballadors i treballadores per compte propi: Les quotes la meritació de les quals tingui lloc entre els mesos de gener a març de 2021.

 

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

S'ha de sol·licitar dins dels deu primers dies naturals del mes de gener, febrer i març de 2021, respecte de les quotes el termini reglamentari d'ingrés es correspongui amb els esmentats mesos.

 

On i com es demana?

Ha de presentar la sol·licitud mitjançant el corresponent formulari a la seva disposició en el Registre Electrònic de la seu electrònica de la Seguretat Social, disponible en aquest enllaç.

Haurà d'utilitzar qualsevol dels sistemes d'identificació electrònica (Certificat digital o Cl@ve)

 

Quin tipus d'interès comporta l'ajornament?

Es tracta d'un interès molt reduït del 0,5%. Aquest tipus d'interès és set vegades inferior al que normalment s'estableix.

 

Quina serà la meva situació un cop sol·liciti l'ajornament?

Des del moment de la sol·licitud, l'empresa o treballador autònom serà considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social pels mesos l'ajornament dels quals se sol·licita, fins que es dicti la corresponent resolució.

 

Quin és el termini d'amortització?

En la concessió de l'ajornament s'atorgarà un termini d'amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, amb un màxim de 12 mensualitats, a comptar des del mes següent a què s'hagi dictat la resolució.

 

He d'esperar una resolució per a cada mes de sol·licitud?

Qualsevol sol·licitud d'ajornament a l'empara d'aquesta norma, sigui d'un mes o de diversos mesos, serà objecte d'una única resolució finalitzat l'últim dels 3 mesos ajornables.