RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC de 21 de novembre de 2020)

 

 RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC de 21 de novembre de 2020)

 

Mitjançant aquesta Resolució, es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents d'aquesta Resolució.

 

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, així com les establertes a l'apartat 4 de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.

 

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

 

Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

 

Limitació de l'entrada i sortida de persones

 

A Catalunya: Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius que s’indiquen a la Resolució i que són els mateixos que existien fins ara.

 

Als municipis de divendres a dilluns: Addicionalment, durant el temps de vigència de l'esmentada mesura de restricció, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les excepcions previstes en el punt anterior.

 

Mesures de restricció de la mobilitat nocturna

Prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

Excepció:

 Desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament (Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent)

 Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.

 Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

 Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat, es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

 

Horaris de tancament de la Restauració:

 L'horari d'obertura al públic de la restauració:

o Consum a l’establiment: franja compresa entre les 06.00 hores i les 21:30 hores;

o Recollida de menjar a l’establiment (take away): franja compresa entre les 06.00 hores i les 22.00 hores,

o Prestació de serveis de restauració a domicili (delivery): franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

 Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics d'acord amb el que estableix l'article 38 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 21.00 i les 06.00 hores.

 S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.

 En cap cas aquest caràcter essencial s'aplica a la venta de begudes alcohòliques en horari entre les 21.00 i les 6.00 hores.

 

Activitats relacionades amb el joc

Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

 

Activitats d'hostaleria i restauració

Condicions d’obertura:

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

- El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.

- Per tant es prohibeix l’ús de la barra.

- Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”

 

“Bombolla de convivència”: fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible.

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la “bombolla de convivència”. El tipus i mida de taula ha de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

- No es pot dur a terme servei en taula més enllà de les 21:30 hores. A partir d'aquesta hora l'establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment.

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Activitat-comercial-i-restauracio/2020_07_22-DEC-PLA-ACCIO-SECTOR-RESTAURACIO.pdf

 

- Interior:

 

Aforament limitat al 30% de l'autoritzat;

• S'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.

• S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- A les terrasses:

• S'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

Durada

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix en 14 dies.

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 23 de novembre de 2020.

 

Pots descarregar el DOGC clicant l'enllaç:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/dogc-8277-a-21-11-20-desescalada.pdf