La Generalitat confina perimetralment Catalunya i els seus municipis des de les 6 del matí d'avui

Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

El DOGC d'avui publica la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Què cal destacar en l’àmbit de la restauració i dels Allotjaments que ens afecta principalment?

-1 Mesures especials en matèria de salut pública

Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (tancament del sector de restauració, excepte delivery i takeaway, així com dels centres d’estètica). Així mateix, es limita l'entrada i la sortida de persones de Catalunya i de l'àmbit territorial municipal i s'amplien les mesures restrictives en relació amb diverses activitats, en els termes indicats en els apartats següents.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

-2 Limitació de l'entrada i sortida de persones

1. Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:

a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.

b) Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.

d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.

e) Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.

g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

i) Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.

j) A causa de força major o situació de necessitat.

k) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

Addicionalment, durant el temps de vigència de l'esmentada mesura de restricció, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les excepcions previstes en el punt anterior.

S'exceptuen d'aquesta restricció els desplaçaments, dins la mateixa comarca, motivats per la visita als cementiris els dies 31 d'octubre i 1 de novembre.

S'exceptuen d'aquesta restricció les activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs.

2. Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades d'acord amb l'apartat 9 d'aquesta Resolució.

3. No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit.

-3 Desplaçaments personals

Sens perjudici de les restriccions a la mobilitat establertes per aquesta Resolució i per la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, o, si escau, resolució que la prorrogui, es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

-4 Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

S'obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. Les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d'adoptar, als centres de treball, entre d'altres, les mesures següents:

a) Garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

b) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, 

c) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic

e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones

-5 Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

1. Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” a què fa referència l'apartat 3 de la Resolució, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

2. En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes

3. No es consideren incloses en la prohibició a què fa referència l'apartat 1 les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic

-6 Empreses de serveis i comerç minorista

1. Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari, social o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell. La prestació de serveis s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.

2. Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials.

Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials o recintes comercials i estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària poden romandre oberts.

També poden obrir al públic aquells establiments comercials que es trobin dins dels centres o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats i comptin amb accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30%.

3. L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes detallistes queda condicionada a: Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrat, i que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.

En el cas d'establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 metres quadrats, que acotin l'espai d'obertura al públic a l'esmentada superfície, i redueixin al 30% de l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat que correspongui a aquesta superfície.

Els establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil i centres de jardineria poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.

4. Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, (...)

-11 Activitats d'hoteleria i restauració

1. Se suspèn l'obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment.

2. Resten exclosos d'aquesta suspensió:

Els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sense perjudici que també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l'establiment.

Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social.

Altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

3. En les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment.

(...)

-15 Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

-17 Modificació de la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Es modifica l'apartat 2 de la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el qual, mentre estigui en vigor, queda redactat de la manera següent:

“-2 Horaris de tancament

”L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per resolució de les autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores en cas d'activitats culturals. En el cas de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

”S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.”

-20 Durada

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix en 15 dies

-21 Entrada en vigor

Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC. (30 d’octubre de 2020)

Descarregueu-vos la Resolució aqui