Noves ajudes per empreses que tingueu d'1 a 5 persones treballadores assalariades!

Us adjuntem les bases, la convocatòria i la infografia per tal que tingueu tota la informació.

Actuacions subvencionables (base 2 de l’Ordre de bases)

1. L’activitat subvencionada consisteix en el manteniment de l'ocupació del nombre de persones treballadores del centre o centres de treball ubicats a Catalunya durant un període mínim de 6 mesos des del moment en què se sol·licita l'ajut, o el manteniment de les incorporacions de persones sòcies treballadores o de treball durant sis mesos.

2. Així mateix, la persona física o jurídica beneficiària haurà de participar en accions de caràcter formatiu, amb una durada mínima de 10 hores, que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital. Formació que caldrà que acrediti la persona autònoma o qualsevol de les persones sòcies de l’empresa beneficiària i no les persones treballadores. Podrà ser tant formació subvencionada, bonificada com programada per la pròpia empresa, i s’haurà de dur a terme en un període màxim de 6 mesos a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució del present ajut.

S’estableixen 2 línies de subvencions:

Línia 1: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia verda.

Línia 2: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia digital.

Us recomanem demanar les dues línies per tal que si una línia es queda sense pressupost en tingueu en l’altra.

Qui s’hi pot acollir?

a) Les microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d'euros.

b) Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut i que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya. En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.

Requisits

Els requisits generals s’especifiquen en la base 5.1.1 de l’ordre de bases.

I els requisits específics (5.1.2) són:

  1. En el cas de microempreses i persones treballadores autònomes: tenir entre 1 i 5 persones treballadores assalariades en el moment de sol·licitar l'ajut i que el volum de negoci del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d'euros.
  2. En el cas de cooperatives i societats laborals: tenir fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut. En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.
  3. Disposar almenys d'un centre de treball ubicat a Catalunya.
  4. No haver estat beneficiària d'aquest ajut o similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.

Quantia de la subvenció

10.1 La quantia màxima d'aquesta subvenció és de 5.000,00 euros a tant alçat per empresa beneficiària.

Només en el cas d’exhauriment de pressupost s’aplicaran criteris de valoració.

Sol·licitud

-6 Presentació de sol·licituds

6.1 La sol·licitud s'ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

6.2 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (<http://canalempresa.gencat.cat>) i a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://tramits.gencat.cat>).

6.3 Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament, juntament amb la documentació que preveu l'apartat 7 de la Resolució,

Terminis

Del 6 de juliol a les 9h fins el dia 27 de juliol a les 15h.