Es lliuren les primeres ajudes del programa Kit Digital

El Govern, a través de l'entitat Red.es ha començat a concedir les primeres ajudes destinades a la digitalització d'empreses del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Més de 2.000 empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats han rebut avui la notificació de la concessió del bo digital, per una quantia de 12.000€, que podran destinar a una o diverses solucions digitals que els permetran augmentar el seu nivell de digitalització.

Entre les diferents solucions digitals es troben: lloc web i presència en internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic; la gestió de clients; serveis i eines d'oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures i ciberseguretat.

Els requisits que han de complir les empreses per a optar a les ajudes són: no tenir consideració d'empresa en crisi; estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social; no superar el límit màxim d'ajudes establert en el marc comunitari per a comptar amb l'autorització automàtica "de minimis"; no estar subjecta a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú; tenir la consideració de petita empresa, microempresa o autònom; estar en situació d'alta i tenir l'antiguitat mínima que s'estableix per convocatòria; no incórrer en cap de les prohibicions previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; i disposar de l'avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d'acord amb el test de diagnòstic disponible en la plataforma Accelera pime.

En un mes, les primeres empreses han rebut el seu bo digital

La concessió de les ajudes del programa Kit Digital s'ha iniciat en un temps rècord donada la magnitud del programa i la mobilització de les empreses sol·licitants. Un mes després del llançament de la convocatòria, el passat 15 de març, s'han rebut més de 50.000 sol·licituds.

Actualment, s'han resolt les primeres 2.000 sol·licituds. Està previst que totes les sol·licituds presentades, excepte aquelles que necessitin esmena, es resolguin d'aquí al mes de juny.

L'èxit de la present convocatòria es desprèn no sols del nombre total de sol·licituds rebudes fins al moment sinó el percentatge dins del teixit empresarial regional.

En algunes províncies, una de cada dues empreses ha sol·licitat l'ajuda del programa Kit Digital. Així ha succeït, per exemple, a Sòria (Castella i Lleó), Lleida (Catalunya) o Còrdova (Andalusia).

Continua obert el termini de presentació de sol·licituds

Les empreses interessades poden sol·licitar les ajudes en la seu electrònica de Red.es. El termini es mantindrà obert durant 6 mesos o fins que s'acabin els fons.

Aquesta convocatòria per a les pimes d'entre 10 i menys de 50 empleats compta amb un pressupost inicial de 500 milions d'euros.

Al llarg d'aquest exercici es llançaran una altra convocatòria per a pimes d'entre 3 i 9 empleats, i una tercera per a pimes i autònoms de menys de 3 empleats.

Altes d'Agents Digitalitzadors: més de 6000 en tota Espanya

Per part seva, el termini d'adhesió per als agents digitalitzadors es mantindrà obert durant tot el temps que romangui actiu el programa. El "catàleg d'agents digitalitzadors" que es pot consultar en www.acelerapyme.es s'actualitza cada setmana, i en aquests moments compta amb més de 6000 agents donats d'alta.

Aquests agents digitalitzadors reuneixen els requisits per a poder prestar serveis de digitalització a les empreses beneficiàries de les ajudes del programa Kit Digital i titulars del bo digital, i podran col·laborar en el procés de sol·licitud de les ajudes sent també representants voluntaris i en les actuacions de control que es derivin d'aquestes.

A més, seran ells els que presentin tota la documentació justificativa i els que rebin el pagament del bo digital cedit pel beneficiari, una vegada s'hagi acceptat la seva justificació.

3067 milions d'euros per a la digitalització de les empreses

El programa Kit Digital impulsat pel Govern d'Espanya té com a objectiu promoure la digitalització de petites empreses, micropimes i autònoms, i contribuir a modernitzar el teixit productiu espanyol.

Està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d'euros, finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i té l'objectiu de digitalitzar a pimes i autònoms de tots els sectors productius en tot el territori nacional durant els pròxims tres anys.

L'ordre ministerial que constitueix les bases reguladores per a la concessió d'aquestes ajudes directes del programa Kit Digital es va publicar en el Boletín Oficial del Estado el passat 30 de desembre.

Sota el lema "zero papers", Red.es ha dissenyat un sistema de tramitació molt innovador que agilita el procés usant eines de robotización i intel·ligència artificial, pel qual es podrà sol·licitar l'ajuda sense aportar cap documentació, ja que serà suficient que l'empresari autoritzi a Red.es a consultar d'ofici els requisits i obligacions requerits per a obtenir la condició de beneficiari.

Més d'un milió de visites a la plataforma Accelera pime

El programa Accelera pime és la iniciativa del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital destinada a construir l'ecosistema de referència de la transformació digital de les pimes. Està desenvolupat per Red.es i s'emmarca en l'Agenda Espanya Digital i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025.

El programa Accelera pime està compost per tres actuacions diferents: la plataforma Accelera pime, la xarxa d'Oficines Accelera pime i els serveis de suport i assessorament.

Fins avui, el portal ha rebut 1.390.754 visites, més de 170.000 pimes i autònoms s'han registrat www.acelerapyme.es i més de 140.000 han realitzat l'autodiagnòstic de nivell de maduresa digital.

Les empreses interessades poden comprovar en la web oficial www.acelerapyme.es el seu nivell de digitalització a través d'un "test d'autodiagnòstic", consultar el "catàleg de digitalitzadors", les solucions de digitalització del programa Kit Digital, trobar la seva Oficina Accelera pime més pròxima i accedir a continguts d'utilitat per a millorar i potenciar la seva digitalització.

També poden accedir a tota la informació i rebre assessorament en el telèfon 900 909 001, o presencialment en les oficines Accelera pime distribuïdes per tota la geografia espanyola. Cal recordar que, a més, en el número de telèfon 060 els ciutadans poden obtenir informació sobre el Pla de Recuperació.