Reial Decret 152/2022, de 22 de febrer, pel que es fixa el salari mínim interprofessional per l'any 2022

 

En aquest Reial Decret s’estableixen les quanties que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2022,  tant per les persones treballadores que són fixes com per les que són temporeres, així com les empleades i empleats de la llar.

Les noves quanties representen un increment del 3,63 per cent respecte les previstes en el RD 817/2021, de 28 de setembre, on es fixa el SMI per a 2021 del que es van prorrogar els efectes fins a l’aprovació del salari mínim interprofessional pel 2022 en el marc del diàleg social.  

Les quanties que s´estableixen son les següents:

El Salari Mínim Interprofessional es fixa en 14.000 euros bruts anuals1.000 euros bruts per 14 mensualitats o bé, 33,33 euros/dia, segons si el salari està fixat per dies o per mesos, una mesura acordada entre Govern i sindicats i que s'aplicarà amb efecte retroactiu des de l'1 de gener de 2022.

  • Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzés jornada inferior es percebrà la part proporcional.
     
  • La revisió del SMI que s´estableix en aquest RD no afectarà a l´estructura ni a  la quantia dels salaris professionals que vinguessin percebent les persones treballadores quan els salaris en el seu conjunt i en còmput anual siguin superiors al salari mínim interprofessional.

 

Les persones treballadores eventuals, temporers i temporeres, que en una mateixa empresa no excedeixin dels 120 dies, percebran, conjuntament amb el SMI, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries al que tot treballador te dret, corresponent al salari de 30 dies en cadascuna d'elles, sense que la quantia del salari professional pugui ser inferior a 47,36 euros per jornada legal en l'activitat.

  • Pel que fa a les vacances, percebran conjuntament amb el salari mínim, la part proporcional corresponent a les vacances legals mínimes en els supòsits en què no existís coincidència entre el període de gaudi de les vacances i el temps de vigència del contracte.

 

D´altre banda, el salari mínim interprofessional  dels empleats i empleades del servei de la llar que treballin per hores en regim extern serà de 7,82 euros per hora efectivament treballada.

Les quanties del SMI per dies u hores fixades es computen únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, minorar la quantia integra.

En el següent enllaç us podeu descarregar el BOE:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/boe-a-2022-2851-salario-minimo-interprofesional-a-23-02-22.pdf