PUBLICAT EL DOGC per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot

 

Avui el DOGC pública la RESOLUCIÓ SLT/177/2022, de 2 de febrer, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Adjuntem el document.

 

Activitats d'hostaleria i restauració

 

1. Els establiments d'hostaleria i restauració han d'exercir l'activitat de restauració amb subjecció a les condicions següents:

 

- Tant en l'interior com a les terrasses s'ha garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents.

 

- En l'interior s'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

- Es recomana que el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules sigui de deu persones, tant a l'interior com en terrasses i espais a l'aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

 

- L'ús de la mascareta és obligatori mentre no es consumeix.

 

- Fins a les 00:00 hores del dia 11 de febrer de 2022, en els establiments a què fa referència aquest apartat, inclosos els salons de banquets, no es pot dur a terme cap activitat de ball. A partir d'aquella data es podrà dur a terme activitat de ball, en el cas dels salons de banquets i, si escau, com a activitat recreativa musical de caràcter extraordinari en la resta d'establiments de restauració, amb mascareta.

 

La durada de les mesures s'estableix per 14 dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.

 

Activitats recreatives musicals

 

1. Fins a les 00:00 hores del dia 11 de febrer de 2022, els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos no poden obrir al públic

 

En aquest període temporal, les activitats assenyalades en aquest epígraf no es poden autoritzar com a activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari.

 

2. A partir de les 00:00 hores del dia 11 de febrer de 2022, els locals i els establiments a què fa referència l'epígraf anterior podran obrir al públic amb subjecció als requisits següents:

 

*a) S'haurà de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

 

b) Es permetrà el ball amb mascareta.

 

c) S'hauran d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.

 

d) Els serveis de bar i de restauració s'hauran de desenvolupar subjectes a les condicions d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 3.9*

 

L' horari de tancament dels locals o establiments a què fa referència aquest epígraf serà l'establert a l'apartat 3.1 d'aquesta Resolució. (El règim horari de les activitats regulades en aquesta Resolució és el previst a la normativa sectorial d'aplicació corresponent.)

 

A partir de les 00:00 hores del dia 11 de febrer de 2022 les activitats assenyalades en aquest epígraf es podran autoritzar com a activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari.

 

3. En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert, els són aplicables les limitacions assenyalades a l'apartat 3.7 d'aquesta Resolució. Als restaurants musicals, a més, els són aplicables les condicions de l'apartat 3.9 d'aquesta Resolució.

 

En aquesta tipologia de locals o establiments fins a les 00:00 hores del dia 11 de febrer de 2022 no està permès habilitar pistes o zones per a ball. A partir d'aquella data es permet l'activitat de ball, amb mascareta.

 

L'horari de tancament dels locals o establiments a què fa referència aquest epígraf és el que s'estableix en l'apartat 3.1 d'aquesta Resolució.

 

La durada de les mesures s'estableix per 14 dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.

 

Consum de tabac i assimilats

 

No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.

 

Tampoc es permet fumar, consumir altres productes de tabac ni consumir cigarretes electròniques en les àrees destinades al públic dels esdeveniments i activitats multitudinàries (a partir de 1.000 persones) a l'aire lliure.

 

Entrada en vigor: les mesures contingudes en aquesta Resolució entren en vigor a les 00.00 hores del dia 4 de febrer de 2022, a excepció d'aquelles en què específicament es preveu que l'entrada en vigor s'estableix per a les 00:00 hores del dia 11 de febrer de 2022.

Us podeu descarregat el DOGC en el següent enllaç:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/dogc-177-2022-a-3-02-22-abertura-oci-nocturn-11-02-22.pdf