El DOGC publica la pròrroga de l'ús del Certificat COVID a l'interior de la Restauració

Ahir a la tarda el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va autoritzar la pròrroga de dues setmanes ―a comptar des del 3 de desembre― de l'exigència del certificat covid per accedir a bars, restaurants, gimnasos i residències, a més de l'oci nocturn, tal com l'hi va sol·licitar el Govern.

En la resolució,  la secció tercera de la sala contenciosa administrativa del TSJC permet mantenir la demanda del passaport o el certificat covid catorze dies, davant l’empitjorament de les dades epidemiològiques i l’increment dels positius. “Aquesta sala no pot desconèixer la rellevància i la importància de la pandèmia internacional reconeguda per l’OMS l’11 de març del 2020”, afirma l’alt tribunal català, que afegeix que l’exhibició del passaport “no vulnera els drets d’igualtat i la intimitat”, i considera que cal protegir els drets a la vida i la protecció de la salut davant la greu pandèmia.

Pel que fa a la vulneració de drets fonamental, el TSJC reprodueix la sentència de la sala tercera del Tribunal Suprem, del 14 de setembre passat, que destaca que la mesura pretén “evitar” la propagació del virus. El Suprem hi assegura que “l’exhibició de la documentació no vulnera el dret a la igualtat, ja que no es produeix discriminació entre els que estan vacunats i els que no”. Ho argumenta tot exposant que qui no vol mostrar si ha estat vacunat o no, pot presentar un resultat d’una PCR o test d’antígens, i el certificat de recuperació de la covid-19 si ha passat la infecció.

Amb aquest aval, avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/3652/2021, de 7 de desembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. que entra en vigor avui, 10 de desembre de 2021, i amb vigència durant els propers 14 dies.

No hi ha cap canvi:

L'accés per part de les persones usuàries als locals i els establiments de restauració se subjecta a les següents condicions:

 L'accés als locals, establiments, equipaments o espais habilitats per als àmbits d'activitat previstos a l'epígraf 2 d'aquest apartat es condiciona a la presentació d'un certificat per part de les persones usuàries, emès per un servei públic de salut, en suport digital o en paper, que acrediti alguna de les circumstàncies següents:

   a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 d'alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació).

   b) Que la persona titular disposa d'una prova diagnòstica negativa en relació amb la COVID-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d'antígens (certificat de prova diagnòstica).

   c) Que la persona titular s'ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos després d'un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l'autoritat competent (certificat de recuperació).

D'aquesta condició, n'estan exonerades les persones menors de 13 anys que no tinguin limitat, per raó de l'edat, l'accés a aquests locals, establiments, equipaments o espais d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació.

A aquests efectes, les persones titulars o responsables del local, establiment, equipament o espai han d'establir el sistema de control d'accessos que permeti fer la comprovació de qualsevol dels certificats previstos presentats per les persones que hi vulguin accedir com a usuàries, sense conservar les dades que s'hi contenen i sense fer-ne ús per a cap altra finalitat que l'esmentada de control d'accés.

A l'entrada dels locals, establiments, equipaments o espais s'ha de col·locar un cartell en una zona visible, on, d'acord amb el model publicat a la pàgina web del Departament de Salut, s'informi les persones usuàries de les mesures previstes en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a l'accés al local, així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades.

S'exigeix la presentació dels certificats de vacunació, de prova diagnòstica o de recuperació en els termes establerts a l'epígraf 1 d'aquest apartat, per accedir, en qualitat de persones usuàries, als locals, establiments, equipaments o espais habilitats per als àmbits d'activitat següents:

   a) Concerts, festivals musicals de tots els gèneres i altres esdeveniments culturals que es duguin a terme amb el públic dret i possibilitat de ball en equipaments culturals o altres espais especialment habilitats.

   b) Sales i gimnasos on es practica activitat física i/o esportiva, com també al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat.

   c) Locals i establiments de restauració, inclosos salons de banquets. S'exceptuen d'aquesta previsió els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, els menjadors escolars, els serveis de restauració integrats en centres universitaris per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a l'estudiantat i els serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

   d) Locals i establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.

   e) Sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals.

   f) Activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari que, amb independència del tipus de llicència o autorització que les empari, es puguin dur a terme en ocasió de festes majors, revetlles i altres festes populars en recintes de parcs i fires d'atraccions i, en general, en qualsevol espai habilitat a aquest efecte.

El requisit d'accés consistent en la presentació de qualsevol dels certificats previstos en l'epígraf 1 d'aquest apartat en els locals, establiments i activitats anteriorment esmentats s'estableix per a espais tancats, que inclou els espais interiors i els espais exteriors que estiguin coberts i envoltats lateralment per més de dues parets, murs o paraments. Queden exempts d'aquest control els locals i establiments que disposin únicament d'espais i terrasses a l'aire lliure, o bé els que tinguin habilitats, en exclusiva, per a l'exercici de l'activitat autoritzada, espais i terrasses a l'aire lliure. Així mateix, tampoc s'haurà de requerir la presentació de la documentació esmentada quan la prestació del servei es dugui a terme en espais i terrasses ubicades a l'aire lliure. Als efectes d'aplicar l'exempció, els espais i terrasses a l'aire lliure poden estar coberts i envoltats lateralment per un màxim dues parets, murs o paraments.

En els establiments d'hostaleria i de restauració s'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. En els espais interiors es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2.

L'ús de la mascareta és obligatori mentre no s'està menjant o bevent.