Eliminades amb efectes 00:00 del 15 d'octubre, la majoria de restriccions en cultura, esport i hostaleria

Publicada al DOGC la  RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, de 14 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. que entra en vigor amb efectes 00:00h del divendres.

 

La durada de les mesures s'estableix fins a les 00.00 hores del dia 23 d'octubre, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.

 

La ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en: la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls); la distància física interpersonal de seguretat; l'ús de mascareta en els termes establerts a l'apartat 6 d'aquesta Resolució; la preferència per als espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats; la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.

 

Tant en espais tancats com a l'aire lliure, excepte per a grups de persones convivents, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, llevat que en siguin vigents per a la tipologia de l'activitat valors més restrictius. Quan el desenvolupament de l'activitat no permeti mantenir la distància física interpersonal de seguretat s'han d'adoptar les mesures d'higiene i organitzatives adequades per prevenir els riscos de contagi.

 

En els espais a l'aire lliure en què per l'aglomeració de persones no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat, és obligatori l'ús de mascareta en els termes establerts a l'apartat 6 d'aquesta Resolució.

 

El deure de protecció establert a l'epígraf 1 és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic, en els termes de les normes organitzatives, d'higiene i de prevenció establertes en aquesta Resolució i, en el seu cas, del corresponent pla sectorial o protocol organitzatiu.

 

Amb caràcter general, les persones titulars de les distintes activitats són responsables d'establir mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent que minimitzi el temps d'estada a l'interior dels locals o establiments i que facilitin la seva mobilitat en l'interior d'aquests a les persones vulnerables, d'acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques personals i en els termes establerts per les autoritats sanitàries no puguin usar mascareta.

 

En els diferents sectors d'activitat, les mesures establertes en aquesta Resolució són d'aplicació preferent a les mesures previstes en els plans sectorials específics i protocols organitzatius aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT per a les emergències associades a malalties transmissibles emergents amb un alt potencial de risc, o que es puguin aprovar, a proposta del Comitè Tècnic del Pla d'actuació del PROCICAT, en atenció a l'especificitat del sector d'activitat. Els plans sectorials i protocols organitzatius poden ser objecte de revisió, adaptació, modificació o supressió per decisió del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, a proposta del departament de l'Administració de la Generalitat competent per raó de la matèria, havent escoltat el Comitè Tècnic del Pla. Aquests plans i protocols s'apliquen, en tot allò que no entri en contradicció amb aquesta Resolució, en aspectes com els aforaments i altres restriccions a l'exercici de l'activitat.

 

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut i han de seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d'aïllament domiciliari o quarantena d'acord amb els protocols aprovats per l'autoritat sanitària

 

-8 Es modifica l'apartat 12 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

 

“12 Activitats d'hostaleria i restauració

  • En els establiments d'hostaleria i de restauració s'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. En els espais interiors es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2.
  • L'ús de la mascareta és obligatori mentre no s'està menjant o bevent.
  • En els establiments a què fa referència aquest apartat no es pot dur a terme cap activitat de ball.
  • S'han de complir les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.”

 

Específicament, resta prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d'espais oberts al públic. Aquesta prohibició no n'afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent.

 

En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, entre la 01.00 hores i les 06.00 hores no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.

 

Horaris de tancament

 

El règim horari de les activitats regulades en aquesta Resolució és el previst a la normativa sectorial d'aplicació corresponent.

 

En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores.”

 

Si en el recinte del parc o de la fira hi ha establiments que disposen d'alguna de les llicències o autoritzacions d'activitat incloses en l'apartat 19 d'aquesta Resolució o si s'hi desenvolupen activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari, amb independència del tipus de llicència o autorització que les empari, els són d'aplicació les condicions d'accés i d'exercici de l'activitat establertes a l'esmentat apartat 19.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais.