RESOLUCIÓ SLT/3035/2021, de 6 d'octubre

 

Adjuntem RESOLUCIÓ SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/dogc-1873610-a-7-10-21.pdf

No canvia res per l’hostaleria i Restauració. Fem recordatori amb el següent resum:

12 Activitats d'hostaleria i restauració

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

- Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres, en qualsevol cas.

- En l'interior, l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament

senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la

ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada d'1,5 metres entre comensals

de taules o grups de taules diferents.

- El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de deu persones, tant a l'interior com en

terrasses i espais a l'aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que

pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes

distàncies.

- El servei només es pot dur a terme de les 06.00 hores a les 01.00 hores del dia següent i es disposa de 30

minuts addicionals per al desallotjament dels locals i establiments, tal com s'estableix a l'apartat 3 d'aquesta

Resolució. Els clients no poden romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.

Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones

treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per

donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan

ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es poden dur a

terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 3

d'aquesta Resolució.

- L'ús de la mascareta és obligatori mentre no s'està menjant o bevent.

- En els establiments a què fa referència aquest apartat no es pot dur a terme cap activitat de ball.

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de

Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.