Verificador de Credencials COVID

Verificador de Credencials COVID

Aquesta aplicació permet la verificació dels certificats COVID emesos pels Estats membres de la UE i també els certificats emesos pel Regne Unit en el mateix format que el Certificat COVID digital de la UE.

Accedir per el següent link:

https://verificacovid.gencat.cat/