Les mesures restrictives per la COVID s'allarguen 7 dies més

Publicada al DOGC d’avui divendres 3 de setembre la RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/2665/2021, de 26 d'agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents de la present Resolució.

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18

de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Entrada en vigor: Aquesta Resolució entra en vigor a les 00:00 hores del dia 3 de setembre de 2021.

Durada de les mesures: s'estableix per 7 dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.

Horaris de tancament

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses en aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00 hores i les 00.30 hores del dia següent en cas d'activitats culturals, i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària (...)

En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores.

Els locals o establiments en què es realitzen activitats recreatives musicals regulades a l'apartat 19 d'aquesta Resolució que puguin obrir al públic en les condicions que s'estableixen en l'esmentat apartat, pel que fa a l'horari d'obertura i de tancament se subjecten a l'horari general establert a l'Ordre 358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament, per a cada tipus d'activitat, i és l'hora màxima de tancament les 00.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament d'acord amb l'Ordre esmentada. No són aplicables els perllongaments ni els horaris especials dels previstos als articles 4, 6 i 7 de l'esmentada Ordre 358/2011.

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.

Actes religiosos i cerimònies civils

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 70% de l'aforament i amb un nombre màxim de 1.000 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Aquestes activitats, si es desenvolupen de forma estàtica, a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l'aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1, poden obrir, respectant el límit de l'aforament al 70%, fins a un màxim de 3.000 persones.

Competicions esportives

Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s'han de desenvolupar d'acord amb el que preveu el Pla d'acció pel desconfinament esportiu de Catalunya, però no es permet servei de restauració ni el consum d'aliments ni de begudes, a excepció del consum d'aigua.

Parcs i fires d'atraccions (incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables)

Poden reobrir amb subjecció a una limitació en l'aforament autoritzat del 50% i amb subjecció a les mesures establertes al pla sectorial corresponent aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

També poden reobrir els locals i establiments de restauració integrats en els parcs i fires d'atraccions subjectes a les condicions establertes a l'apartat 12 d'aquesta Resolució.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais.

Activitats lúdiques en espais tancats

Es poden desenvolupar amb subjecció a una limitació en l'aforament autoritzat del 50%.

També poden reobrir al públic els serveis complementaris de bar i de restauració subjectes a les condicions establertes a l'apartat 12 d'aquesta Resolució.

Activitats relacionades amb el joc

Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo poden obrir al públic amb una limitació de l'aforament al 70% de l'autoritzat i un màxim de 500 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. La disposició dels clients ha de limitar els grups a un màxim de deu persones i amb la distància física de 2 metres entre diferents grups. S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions i donar compliment a les mesures previstes al Pla sectorial dels establiments del joc aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Es permet l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració en les sales de jocs, casinos i sales de bingo, amb subjecció a les condicions establertes a l'apartat 12 d'aquesta Resolució.

Activitats d'hostaleria i restauració

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

- Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres, en qualsevol cas.

- En l'interior, l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada d'1,5 metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

- El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de sis persones a l'interior i de deu persones en terrasses i espais a l'aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

- El servei només es pot dur a terme de les 06.00 hores a les 00.30 hores del dia següent. Els clients no poden romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.

Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es poden dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 3 d'aquesta Resolució.

- L'ús de la mascareta és obligatori mentre no s'està menjant o bevent.

- En els establiments a què fa referència aquest apartat no es pot dur a terme cap activitat de ball.

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Activitats recreatives musicals

Els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos que disposen únicament d'espais interiors no poden obrir al públic. Els locals i establiments que disposen de terrasses o espais a l'aire lliure poden obrir amb subjecció als requisits següents:

a) Els clients no poden utilitzar els espais interiors per a cap altra activitat que no sigui l'accés a les terrasses o espais a l'aire lliure i la utilització dels serveis higiènics. En cap cas hi poden romandre per a ballar ni per a rebre serveis de bar i restauració.

b) S'ha d'establir un control d'accés en forma de registre de les persones que hi accedeixen, el qual s'ha de guardar durant un mes.

c) La disposició dels clients ha de limitar els grups a un màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents, amb la distància física d'1,5 metres entre diferents grups.

d) No es permet l'activitat de ball.

e) S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.

f) En tot allò no previst en aquest apartat i sempre que no ho contradiguin, s'ha de donar compliment a les mesures previstes al Pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Els serveis complementaris de bar i de restauració es poden prestar en les terrasses i espais a l'aire lliure amb subjecció a les condicions establertes per a la restauració a l'apartat 12 d'aquesta Resolució. No es permet el consum a peu dret, excepte en la barra, en la qual cal garantir en tot cas una separació interpersonal d'1,5 metres entre els clients, excepte que es tracti de convivents.

En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert, els són aplicables les limitacions assenyalades a l'apartat 10.1 d'aquesta Resolució i al Pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Als restaurants musicals, a més, els són aplicables les condicions de l'apartat 12 d'aquesta Resolució, tret de l'horari de tancament, que se subjecta al que disposa l'apartat següent. En aquesta tipologia de locals o establiments no està permès habilitar pistes o zones per a ball.

L'horari de tancament dels locals o establiments a què fa referència aquest apartat és l'establert a l'apartat 3 d'aquesta Resolució (0:30h)

Consum de tabac i assimilats

No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.

Tampoc es permet fumar, consumir altres productes de tabac ni consumir cigarretes electròniques en les àrees destinades al públic dels esdeveniments i activitats multitudinàries (a partir de 1.000 persones) a l'aire lliure.