PRORROGA ERTOS- BOE-

 

El BOE d'avui 27 de gener de 2021 publica el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que inclou l'acord amb els agents socials per a prorrogar els ERTO des de l'1 de febrer fins al 31 de maig, en condicions similars a les existents fins ara. Es tracta de l'IV Acord Social en Defensa de l'Ocupació que s'aconsegueix des de l'inici de la pandèmia.

 

El nou Reial decret llei contempla la pròrroga de tots els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) basats en causes relacionades amb la *COVID 19.

 

Dins d'aquests ERTO, es reconeixen de nou exoneracions a empreses que siguin titulars dels mateixos i pertanyin a sectors amb una elevada taxa de cobertura per l'expedient i una reduïda taxa de recuperació d'activitat, si bé s'utilitzen criteris objectius més generosos per a determinar aquests sectors, la qual cosa dóna lloc a la incorporació de nous *CNAE, que impliquen que es protegeixi empreses que donen ocupació a gairebé 50.000 persones treballadores més.

 

Els ERTO compten també amb tràmits administratius simplificats per a facilitar la seva aplicación

 

Nous ERTO

 

Aquelles empreses que es vegin afectades per restriccions que impedeixin o limitin la seva activitat podran sol·licitar a l'autoritat laboral un ERTO de limitacions o impediment en idèntics termes de tramitació i requisits que els de l'III Acord Social en Defensa de l'Ocupació.

 

Els ERTO *Covid basats en causes Econòmiques, Tècniques, Organitzatives i de Producció (*ETOP) es podran continuar beneficiant tant de la simplificació de tràmits prevista en l'article 23 del Reial decret llei 8/2020 com de la possibilitat, inexistent en la seva regulació ordinària, de tramitar una pròrroga simplement presentant davant l'autoritat laboral un acord en tal sentit amb la representació unitària o sindical.

 

Simplificació de tràmits

 

Les empreses que siguin titulars d'un ERTO per impediment o limitació, autoritzat abans o durant la vigència d'aquesta norma, no hauran de sol·licitar i tramitar un nou expedient davant l'autoritat laboral per a passar de l'un a l'altre per a accedir a les exoneracions derivades d'una modulació de les restriccions sanitàries que els facin situar-se en impediment d'activitat des d'una limitació a aquesta, o viceversa.

 

Bastarà que remetin una comunicació en tal sentit a l'autoritat laboral que hagi dictat la resolució corresponent a l'ERTO del qual és titular, i a la representació de les persones treballadores, per a accedir als beneficis. Tampoc serà necessari que remetin una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al *SEPE.

 

Manteniment de l'ocupació

 

Es manté el compromís de manteniment de l'ocupació, en els termes en els quals el recollia el Reial decret llei 30/2020, de manera que les empreses que s'acullin a les ajudes hauran de mantenir la seva plantilla un nou període de 6 mesos de durada.

 

Es mantenen els límits al repartiment de dividends i la transparència fiscal, els límits a la realització d'hores extraordinàries i externalitzacions de l'activitat, la prohibició de l'acomiadament i la interrupció dels contractes temporals.

 

Mecanismes de protección

 

Continuaran aplicant-se l'exempció del període de carència, el comptador a zero, l'augment del 50% al 70% del percentatge de càlcul de la base reguladora per als qui hagin consumit 180 dies de prestació, els beneficis aplicables a les persones treballadores fixes discontínues (incloent la prestació extraordinària), la millora de protecció de les persones afectades per ERTO amb contracte a temps parcial.

 

Exoneracions aplicables

 

Les tipologies d'ERTO amb exoneracions fins al 31 de maig inclouen:

 

-Sectors ultraprotegits. Aquests sectors (indicats en la llista de codis *CNAE) i la seva cadena de valor, tindran unes exoneracions del 85% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les quals tenen 50 o més. Les exoneracions seran les mateixes tant per als treballadors suspesos com per als que es reincorporin als seus llocs de treball. Aquesta llista es va ampliar el passat 22 desembre i ara entren en ella nous sectors (5530 - càmpings i aparcament de caravanes-, 7734 - lloguer de mitjans de navegació- 9604 -activitat de manteniment físic-), mentre que salin altres tres (1393 -fabricació de catifes-, 2431 -Estiratge en fred- i 3220- Fabricació d'instruments musicals-)

S'han inclòs en aquest llistat aquelles empreses que la seva *CNAE entre finals d'abril i finals de desembre no han recuperat l'activitat en percentatge inferior al 70% i amb un percentatge d'afiliats coberts pels ERTO major del 15%.

 

- Les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball a conseqüència de les restriccions administratives per a lluitar contra la pandèmia podran sol·licitar un "ERTO d'impediment". Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 31 de maig de 2021, que serà del 100% de l'aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de maig si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 treballadors o més.

 

-ERTO de limitació. Les empreses o entitats que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats podran sol·licitar a l'autoritat laboral un "ERTO per limitacions". En aquest cas, les exoneracions seran decreixents fins al 31 de maig destacant, a més, que aquestes començaran pel 100% al febrer per a empreses de menys de 50 treballadors i del 90% per a aquelles de 50 treballadors o més.

 

Pla MECUIDA

 

S'inclou la pròrroga de la vigència de l'article 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, en el qual es regula el Pla *MECUIDA i que substancia el dret a flexibilitzar la jornada laboral per a exercir la cura de les persones dependents.

 

Tramitació dels ERTO

 

Aquest nou Reial decret llei permet la pròrroga de tots els ERTO basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19, fins al 31 de maig de 2021. També es podran continuar aplicant els ERTO tant d'impediment com de limitació vigents fins avui.

 

A més, una vegada que una empresa hagi obtingut una resolució estimatòria en un ERTO de força major per impediment a l'activitat, podrà, sense necessitat de tramitar un altre nou expedient, aplicar sense solució de continuïtat les mesures corresponents a la seva nova situació de limitacions al desenvolupament de l'activitat, sempre que comuniqui el canvi mitjançant una declaració responsable.

 

Les empreses que s'acullin a aquests ERTO hauran de sotmetre's al compromís de manteniment de l'ocupació.

 

Garantia Juvenil

 

Es flexibilitza el requisit de no haver treballat o no haver rebut atenció educativa o formativa el dia natural anterior perquè la persona jove o menor estranger no acompanyat pugui adscriure's al Sistema Nacional de Garantia Juvenil si han estat afectades per un ERTO.

 

Es promouran els objectius d'intermediació, ocupabilitat, suport a la contractació i emprenedoria per a aquest col·lectiu.

 

Seu electrònica del SEPE

 

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) facilitarà a través de la seva seu electrònica la possibilitat que els seus usuaris exerceixin els seus drets, accedeixin a qualsevol servei o tramitin qualsevol procediment de protecció per desocupació o a través de la seva seu electrònica.

 

Suport a l'Economia Social

 

Les sessions dels òrgans d'administració de les associacions, de les societats civils i mercantils i del consell rector de les societats cooperatives podran celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris de manera excepcional durant l'any 2021.

 

Els acords podran adoptar-se mitjançant votació per escrit, encara que els estatuts no ho haguessin previst.

 

Sancions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

 

S'adequa el procediment administratiu sancionador per a estendre actes d'infracció automatitzades sense intervenció directa d'un funcionari a través d'un procediment especial i sense reducció de garanties jurídiques permetent l'optimització de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el tractament de dades.

 

Artistes en espectacles públics

 

Els artistes en espectacles públics que tinguessin dret a l'accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació, en els termes previstos en l'article 2 del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social del *COVID-2019, podran continuar percebent-les fins al 31 de maig de 2021.

 

Aquesta prestació serà incompatible amb la realització d'activitats per compte propi o per compte d'altri, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.

 

Pròrrogues obligatòries o tàcites dels contractes de lloguer i moratòria de les rendes de lloguer d'habitatge

 

A través d'aquest Reial decret llei s'inclou l'ampliació, fins al final de l'actual estat d'alarma, de la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda del lloguer d'habitatge, quan l'arrendador sigui una gran forquilla o entitat pública, a fi d'atendre a determinades situacions de vulnerabilitat que puguin produir-se més enllà del 31 de gener, actual data de finalització del referit termini.

 

Així mateix, s'estenen fins a aquesta mateixa data, 9 de maig de 2021, els contractes que poden acollir-se a la pròrroga extraordinària de sis mesos dels lloguers d'habitatge, en els mateixos termes i condicions del contracte en vigor, sempre que no s'hagués arribat a un acord diferent entre les parts i que el propietari, persona física, no hagués comunicat la necessitat de l'habitatge per a si, en compliment dels terminis i condicions establerts en l'article 9.3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans.

 

Es tracta de mesures urgents que es complementen amb el conjunt de mesures de caràcter estructural que s'estan duent a terme per a garantir l'exercici del dret constitucional a un habitatge digne i adequat. Es tracta de mesures de caràcter urgent, necessàries per a respondre a la situació de les llars en situació de vulnerabilitat en el context de l'evolució de la pandèmia, que se sumen a les mesures de caràcter estructural que s'estan duent a terme en matèria d'habitatge per Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

 

Entre aquestes mesures, encaminades a reforçar l'exercici del dret a un habitatge digne i adequat, cal citar el desenvolupament d'una legislació estatal en matèria d'habitatge per primera vegada en l'etapa democràtica, les diferents mesures dutes a terme per a afavorir una major oferta d'habitatge a preus assequibles, que s'han concretat en diferents acords amb diferents Administracions territorials per a incrementar el parc social d'habitatge, així com les actuacions encaminades a la rehabilitació i millora del parc d'habitatge, sustentat tot això en un increment sense precedents de la inversió pressupostària en aquest exercici 2021.

 

Ajudes autònoms

 

L'esquema d'aquestes ajudes, que s'estenen fins a finals de maig, també inclou exoneracions en les quotes a la Seguretat Social i queda així:

 

La prestació per suspensió d'activitat està dirigida a aquells treballadors autònoms que vegin suspesa tota la seva activitat a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la *COVID 19. La seva quantia és del 50% de la base mínima de cotització i s'incrementarà un 20% si l'autònom és membre d'una família nombrosa. Est, a més, queda exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, encara que aquest període comptarà com cotitzat. La prestació és compatible amb ingressos per compte d'altri fins de 1,25 vegades l'SMI. El benefici mínim estimat és de 760 euros.

 

Així mateix es prorroga la prestació compatible amb l'activitat i es modifica el requisit de facturació. La podran sol·licitar aquells treballadors els ingressos dels quals en el primer semestre de 2021 caiguin el 50% (abans era el 75%) respecte al segon semestre de 2019. L'import d'aquesta prestació és el que correspongui per la seva base de cotització.

 

Es manté la prestació extraordinària per baixos ingressos per als qui no compleixin els requisits per a accedir a les anteriors prestacions. Es destina a aquells treballadors autònoms que sofreixin una caiguda d'ingressos i que en el primer semestre de 2021 no superin els 6.650 euros. La quantia és del 50% de la base mínima i és compatible amb ingressos per compte d'altri de 1,25 vegades l'SMI.

 

També es prorroga, adaptant el període de referència, la prestació per a autònoms de temporada, que és del 70% de la base mínima i requereix no tenir ingressos superiors a 6.650 euros en el primer semestre de 2021.

 

Una altra de les novetats acordades és la suspensió de la pujada dels tipus de contingències professionals i de cessament (del 0,3%), previst en el Reial decret llei 28/2018, durant aquest període."

Et pots descarrègar el BOE en el següent enllaç:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/boe-a-2021-1130.pdf