DOGC 8309 SLT/1/2021 A 5/01/21. NOVES MESURES A PARTIR DEL 7/01/21

Us adjuntem la nova regulació a partir del dia 7 de gener així com  el llistat dels Serveis que poden ser declarats essencials:

 

 

Comerç essencial:

 • alimentació,
 • begudes,
 • productes higiènics,
 • altres productes de primera necessitat,
 • farmàcies,
 • ortopèdies,
 • òptiques,
 • establiments dedicats a productes de telecomunicacions,
 • serveis de perruqueria i d’estètica,
 • centres de veterinària,
 • centres de jardineria
 • concessionaris d’automòbils.

 

 

RES SLT 1/2021:

 

-9 Empreses de serveis i comerç minorista

1. La prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No

obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal

proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva

prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat

s’hauran d’extremar les mesures higièniques.

 

2. Se suspèn l'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i

diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l’annex

2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i

d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres

de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de

jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes

d’higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de Govern del Pla

d'actuació del PROCICAT.

3. L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall de dilluns a divendres queda

condicionada a:

a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats.

b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.

c) Que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat

establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla

d'actuació del PROCICAT.

En queden exceptuats els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a

l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut

pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics,

els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres

de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures previstes en el

pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

4. Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials.

Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials, galeries comercials o recintes

comercials dedicats a venda de productes essencials relacionats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de

juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per

fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries,

els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, poden romandre oberts sigui

quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d’higiene i de seguretat establertes en el pla

sectorial de comerç aprovat pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

També poden obrir al públic, excepte dissabtes i diumenges, aquells establiments i locals comercials que es

trobin dins dels centres, galeries o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a

400 metres quadrats i disposin d’accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim

del 30% i aplicant de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer

front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del

PROCICAT.

 

Així mateix, poden obrir al públic els equipaments culturals i els equipaments esportius ubicats dins de centres,

galeries o recintes comercials, amb subjecció a les condicions que per a l’exercici de l’activitat corresponent

s’estableixen a l’apartat 12 d’aquesta Resolució.

 

Roman suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o

recintes comercials.

 

5. Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre

que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i

també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d'evitar el contacte

directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.

 

 

 

ANNEX II DEL DECRET LLEI 27/2020, de 13 de juliol:

 

Annex 2 Serveis que poden ser declarats essencials:

Seguretat i emergències; salut; farmàcies; serveis d'òptica, ortopèdia i fisioteràpia; serveis penitenciaris; serveis socials i residencials; les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris; serveis funeraris; serveis judicials; notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; electricitat; aigua potable; aigües residuals; serveis de depuració d'aigües; combustibles; gas; telecomunicacions, mitjans de comunicació i serveis de premsa; residus urbans i industrials; bancs i finances; assegurances; residus sanitaris; subministraments sanitaris i de farmàcia; producció i distribució agroalimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris); escorxadors; serveis de transport públic; advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals; assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents; servei postal universal de l'operador estatal i serveis de missatgeria i lliurament a domicili; serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics; serveis d'educació especial; serveis d'obra pública i privada inajornables o per a serveis essencials; manteniment i reparacions d'urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; serveis informàtics essencials; serveis de neteja i bugaderia; serveis meteorològics; serveis d'explotació de mines; servei d'ITV; serveis de socorrisme i els allotjaments turístics o altres similars que s'hagin definit com a servei essencial per a l'aïllament d'afectats i contactes per la pandèmia declarada.

Us podeu descarregar la resolució en el següetn enllaç:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/dogc-8309-res-slt-1-2021-de-4-gener-mesures-salut-publica-covid.pdf