DOGC 8252 a 22/10/20 LLOGUERS

DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica
desenvolupada en locals de negoci arrendats.


L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.


De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern, i atès el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del
president de la Generalitat de Catalunya;


D'acord amb això, promulgo el següent


DECRET LLEI
Exposició de motius
La protecció de la vida i de la salut enfront de la pandèmia de la COVID-19 ha obligat les autoritats
competents, el Govern entre elles, a adoptar mesures de suspensió o restricció d'activitats econòmiques que,
tot i el seu caràcter transitori, tenen un impacte evident sobre els sectors afectats per la pèrdua d'ingressos
que els poden suposar i per la dificultat o impossibilitat d'afrontar el compliment de llurs obligacions
contractuals, en particular, el pagament de la renda dels locals arrendats. Aquesta situació, sumada als
sacrificis que aquests sectors ja havien patit anteriorment, pot suposar la fi de moltes activitats econòmiques,
la pèrdua de molts llocs de treball i, en conseqüència, la pèrdua dels mitjans de subsistència d'un gran nombre
de persones i famílies, principalment en el cas de les treballadores i treballadors autònoms i de les petites i
mitjanes empreses. Això obliga a adoptar mesures urgents i extraordinàries que permetin evitar o mitigar
aquest resultat.


Tal com disposa l'article 45 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, els poders públics han d'adoptar les
mesures necessàries per a promoure el progrés econòmic i social de Catalunya i dels seus ciutadans, basats en
els principis de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupament sostenible i la igualtat d'oportunitats. La
Generalitat, a més, ha d'afavorir el desenvolupament de l'activitat empresarial i l'esperit emprenedor tenint en
compte la responsabilitat social de l'empresa, la lliure iniciativa i les condicions de competència, i ha de protegir
especialment l'economia productiva, l'activitat dels emprenedors autònoms i la de les empreses petites i
mitjanes. Aquests objectius es poden atènyer des de diverses competències que l'Estatut d'autonomia atribueix
a la Generalitat, com ara la competència exclusiva en matèria de comerç i la competència sobre la promoció de
l'activitat econòmica, reconegudes, respectivament, pels articles 121 i 152 de l'Estatut, i també, principalment,
mitjançant l'exercici de la competència exclusiva en matèria de dret civil que li atorga l'article 129.
Atesa la urgència d'aprovar mesures jurídiques de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en béns
immobles arrendats per a ús comercial, incloses les activitats culturals, docents, esportives i recreatives i
serveis que es veuen afectats de manera particularment intensa per aquesta crisi sanitària, com ara els
d'estètica, d'hoteleria i de restauració, s'adopta una regulació ad hoc en relació amb l'onerositat excessiva i
sobrevinguda de les prestacions contractuals, institució jurídica estretament connexa a la rescissió per lesió i a
l'avantatge injust regulats al llibre sisè del Codi civil de Catalunya.


El contingut del present Decret llei proposa un criteri distributiu de les conseqüències negatives que es deriven
de les prohibicions, suspensions i restriccions imposades per evitar la propagació de la pandèmia de la COVID-
19 respecte de l'aprofitament material de béns immobles arrendats per a l´ús d'activitats industrials i
comercials, enteses en el sentit ja esmentat. El criteri no es basa en apriorismes o maximalismes, sinó en un
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
1/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20295011-2020
principi de solidaritat que es tradueix en el repartiment igualitari i equitatiu de les conseqüències negatives,
socialitzant així el risc i evitant fer-lo gravitar sobre una sola de les parts contractants.
Atesa, per tant, l'onerositat excessiva d'algunes de les prestacions, el caràcter imprevisible i inevitable del risc
d'on deriva i la necessitat de restablir l'equilibri contractual, partint del principi de conservació del contracte i
d'acord amb les regles de la bona fe i de l'honradesa dels tractes, s'opta per preservar i incentivar l'autonomia
de la voluntat i s'estableixen les regles legals que s'han d'aplicar si les parts no arriben a un acord. D'aquesta
manera s'adopta una solució expeditiva en sintonia amb el fonament de la clàusula rebus sic stantibus i s'evita,
alhora, l'increment indesitjable de la litigiositat. En qualsevol cas, les regles establertes afecten exclusivament
el repartiment d'aquestes conseqüències negatives i són compatibles amb el dret de les parts d'acudir a l'auxili
judicial per a exercir qualsevol altra pretensió relativa al contracte.
Les mesures adoptades limiten la seva eficàcia al temps de vigència de les prohibicions o restriccions dictades
per l'autoritat competent i s'estableixen com a regles per defecte en cas que les parts no arribin a un acord
satisfactori en un termini prudencial. L'adopció d'aquestes normes afavoreix la seguretat jurídica i és essencial
per tal de garantir la protecció i supervivència del teixit econòmic del nostre país, atès que la falta de regulació
és font d'incertesa en aquests moments d'inestabilitat econòmica i pot ocasionar una gran conflictivitat i el
col·lapse del sistema judicial.
Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de conformitat
amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
A proposta de la consellera de Justícia i del conseller d'Empresa i Coneixement, i d'acord amb el Govern,


Decreto:
Article 1
Modificació de les condicions del contracte
Si, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, l'autoritat competent decreta mesures de suspensió
del desenvolupament de l'activitat o de restricció de l'aprofitament material de béns immobles arrendats per a
la realització d'activitats industrials i comercials, en els contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 1995 la
part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o d'una altra manera fefaent, una
modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte, amb la finalitat de restablir l'equilibri de les
prestacions i d'acord amb les exigències de la bona fe i de l'honradesa en els tractes.


Article 2
Regles aplicables davant la manca d'acord entre les parts
1. En el cas que les parts no arribin a un acord per mitjà de negociació o mediació en el termini d'un mes a
comptar del requeriment previst per l'article 1, s'apliquen les regles següents:
a) En cas de suspensió del desenvolupament de l'activitat, la renda i altres quantitats degudes per la part
arrendatària s'han de reduir en un cinquanta per cent respecte de les vigents mentre duri la mesura de
suspensió.
b) En cas de restricció parcial de l'aprofitament material del l'immoble, la renda i altres quantitats degudes per
la part arrendatària s'han de reduir, mentre durin les mesures de restricció, en una proporció igual a la meitat
de la pèrdua d'aprofitament de l'immoble, mesurada objectivament per la reducció d'aforament o d'horaris o
per altres limitacions imposades per la norma.
c) La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes a l'establiment no afecta
l'aplicació de les reduccions previstes per les lletres a) i b) d'aquest apartat.
d) La part arrendatària pot exigir a la part arrendadora que imputi totalment o parcial a l'obligació de pagar les
referides rendes i altres despeses degudes que hagin vençut totes les quantitats que eventualment garanteixin
el compliment de les seves obligacions, excloses la fiança legal obligatòria i altres garanties dipositades en
l'organisme oficial competent. La part arrendatària ha de reintegrar les garanties objecte d'imputació en el
termini d'un any comptat des de la desaparició de les circumstàncies a què fa referència l'article 1 i, en tot cas,
abans que finalitzi el contracte si el termini de durada és inferior.
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
2/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20295011-2020
e) En cas que les mesures previstes per la lletra a) d'aquest apartat es perllonguin més de tres mesos en el
transcurs d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta norma, la part arrendatària pot optar per desistir
del contracte sense penalització a partir del moment en què s'esdevingui aquesta circumstància, mentre es
mantingui i fins a tres mesos després del cessament complet de les mesures, sempre que ho notifiqui de
manera fefaent a la part arrendadora amb un mes d'antelació.
2. Les reduccions de renda i d'altres quantitats degudes per la part arrendatària establertes a l'apartat 1 són
efectives a comptar de la data del requeriment de modificació de les condicions contractuals fet per la part
arrendatària. Des que rebi el requeriment, la part arrendadora s'ha d'abstenir d'emetre factura contra la part
arrendatària per l'import de la renda i altres despeses a càrrec d'aquesta fins que transcorri el termini mensual
per a negociar la modificació contractual o, si és anterior, fins a la data de l'acord.


Disposició transitòria
Acords anteriors
La part arrendatària pot fer ús de les facultats que li atribueix aquest Decret llei amb independència dels acords
a què haguessin arribat les parts contractants, respecte de les contingències que s'hi preveuen, abans de la
seva entrada en vigor.


Disposicions finals
Disposició final primera
Règim de la modificació del contracte per canvi imprevist de circumstàncies
En el termini de dos anys a comptar de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, i a proposta del departament
competent en matèria de dret civil, el Govern ha d'elaborar i aprovar un projecte de llei per incorporar a
l'ordenament jurídic català la regulació de caràcter general necessària per al restabliment de l'equilibri
contractual en els supòsits de canvi imprevist de circumstàncies.
Disposició final segona


Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin en el seu
compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.


Barcelona, 20 d'octubre de 2020
Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda
Ester Capella i Farré
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
3/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20295011-2020
Consellera de Justícia
Ramon Tremosa i Balcells
Conseller d'Empresa i Coneixement
(20.295.011)
ISSN