Anàlegs carnis de base vegetal comercialitzats a Catalunya: anàlisi, estimació de la ingesta dietètica i avaluació de riscos per a la salut

Informe aprovat pel Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària

Al juny de 2023, el Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària (CCASA) de l’Agència catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)  va aprovar l’informe Anàlegs carnis de base vegetal comercialitzats a Catalunya: anàlisi de contaminants, elements essencials, estat microbiològic i fisicoquímic, estimació de la ingesta dietètica i avaluació de riscos per a la salut.

Els darrers anys ha augmentat l’interès de la població en el consum de productes alter­natius a la carn i els seus derivats de base vegetal, fet que ha provocat un augment d’aquest tipus de productes disponibles al mercat.

Actual­ment, però, hi ha una manca de coneixement en relació amb la composició dels productes anàlegs carnis, i un limitat nombre d’estudis científics enfocats a investigar el seu impacte en la salut humana. Aquesta situació va fer que el CCASA considerés interessant redactar un informe sobre l’avaluació dels ingredients dels productes anàlegs carnis de base vegetal disponibles al mercat català a partir de la informació present a l’etiqueta, comparant la seva composició amb la dels productes carnis equivalents (ACSA, 2023).

Aquest informe va posar de manifest que els anàlegs carnis de base vegetal comercialit­zats a Catalunya presenten una gran variabilitat d’ingredients i formulacions emprades en la seva elaboració, fins i tot entre productes que pertanyen a la mateixa categoria.

Paral·lelament, es va considerar necessari complementar el primer informe amb el present estudi, més específic, sobre el contingut de contaminants i elements essencials, diversos paràmetres microbiològics i característiques fisicoquímiques en anàlegs carnis de base ve­getal per avaluar l’exposició de la població de Catalunya als riscos per a la salut que poden estar presents en aquests tipus d’aliments.

Els resultats indiquen que els nivells d’elements essencials (Ca, Cr, Fe i Zn) i de contami­nants (As, Cd, Hg, Pb i Ni) dels anàlegs carnis de base vegetal són majoritàriament del ma­teix ordre de magnitud que els observats als productes carnis avaluats en els estudis de dieta total.

La ingesta dietètica estimada per als grups de població avaluats presenta valors molt infe­riors als valors de seguretat toxicològica establerts per als diferents.

Anàlegs carnis de base vegetal comercialitzats a Catalunya: anàlisi, estimació de la ingesta dietètica i avaluació de riscos per a la salut